Športové a detské ihriská

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
213.330,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.11.2022
  Dátum zverejnenia:
25.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Športové a detské ihriská
Referenčné číslo: CS 11413/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
37535200-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho detského ihriska Mesačná v rámci mestskej časti Bratislava Ružinov. Nakoľko momentálny stav objektu plne nedovoľuje kvalitne a bezpečne slúžiť pre hru a aktívny oddych detí, je potrebný stavebný zásah a jeho obnova pre opätovné plnohodnotné využitie. Rekonštrukcia rieši odstránenie prevažnej časti spevnených plôch, vnútorných múrikov herných priestorov, dopadových plôch, herných prvkov a mobiliáru, ktoré sú v havarijnom stave a návrh nového usporiadania priestoru do zón s rozdelením na vekové kategórie detí a mládeže. Zóny vymedzujú nové chodníky, ktoré zároveň prepájajú všetky prístupy na ihrisko a vytvárajú možnosť bezbariérového pohybu. Projekt rieši výmenu mantinelov hokejbalového ihriska, ktorý bude prispôsobený pre vstup hendikepovaných osôb na hraciu plochu.
Objekt bude doplnený novými certifikovanými hernými prvkami, mobiliárom, informačnými tabuľami s prevádzkovým poriadkom a solárnym osvetlením.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 330,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39113600-3
37535210-2
37461500-2
37535240-1
09332000-5
45236210-5
45000000-7
45236100-1
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stavebný objekt sa nachádza vo vnútrobloku mestskej časti Bratislava Ružinov na pozemku vedenom reg. C č. parc. 15671/22, k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho detského ihriska Mesačná v rámci mestskej časti Bratislava Ružinov. Nakoľko momentálny stav objektu plne nedovoľuje kvalitne a bezpečne slúžiť pre hru a aktívny oddych detí, je potrebný stavebný zásah a jeho obnova pre opätovné plnohodnotné využitie. Rekonštrukcia rieši odstránenie prevažnej časti spevnených plôch, vnútorných múrikov herných priestorov, dopadových plôch, herných prvkov a mobiliáru, ktoré sú v havarijnom stave a návrh nového usporiadania priestoru do zón s rozdelením na vekové kategórie detí a mládeže. Zóny vymedzujú nové chodníky, ktoré zároveň prepájajú všetky prístupy na ihrisko a vytvárajú možnosť bezbariérového pohybu. Projekt rieši výmenu mantinelov hokejbalového ihriska, ktorý bude prispôsobený pre vstup hendikepovaných osôb na hraciu plochu.
Objekt bude doplnený novými certifikovanými hernými prvkami, mobiliárom, informačnými tabuľami s prevádzkovým poriadkom a solárnym osvetlením.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, Prílohe č. 8 Výkaz výmer, Prílohe č. 11 Zmluva o dielo, Prílohe č. 13 Projektová dokumentácia súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 330,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 112
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti a rozhodol, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti z dôvodu, že takéto rozdelenie by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, ekonomicky nevýhodným a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie
subdodávateľov súťažných podkladov.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným
vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť
elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
4. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o
verejnom obstarávaní, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov (Príloha č. 12 súťažných podkladov) a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou
konverziou musia byť súčasťou ponuky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
1. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie použitím zdrojov inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu 2.1, okrem oprávnenia na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie využitím zdrojov inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi preukazuje svoju finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej
zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
3. Ak iná osoba, ktorej zdrojmi uchádzač preukazuje finančné alebo ekonomické postavenie, nebude spĺňať tieto
podmienky účasti, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ak iná osoba, ktorej zdrojmi uchádzač preukazuje finančné alebo ekonomické postavenie, má sídlo v treťom štáte, s
ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný
prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike,
verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
5. V prípade, že uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, a to v min. kumulatívnej výške 800 000,00 EUR súhrnne za všetky požadované hospodárske roky. Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač podloží:
- kópiou výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. za pomernú dĺžku prevádzkovania činnosti, alebo
- ak má zverejnené účtovné závierky v Registri účtovných závierok v jeho verejnej časti, vo svojej ponuke môže uviesť len URL adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch dostupné a verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí.

Pokiaľ sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch zostavené v inej mene ako v mene EUR, uchádzač prepočíta celkový obrat za každý ukončený hospodársky rok do meny EUR. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia Výzvy. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie pokiaľ nie je určené inak.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
5. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

6. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu 2.1, oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 tohto zákona.
7. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému
obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
8. Ak iná osoba, ktorej zdrojmi uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, nebude spĺňať tieto
podmienky účasti, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Ak iná osoba, ktorej zdrojmi uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť, má sídlo v treťom štáte, s
ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný
prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike,
verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. § 34 ods. 1 písm. b) - minimálne 3 referencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom minimálne 1 referencia bola v minimálnom finančnom objeme 150 000,00 EUR bez DPH
2. § 34 ods. 1 písm. g) - Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta spĺňajúceho stanovené požiadavky

Kľúčový expert č. 1 stavbyvedúci 1 osoba
-musí mať min. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov,
-musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu Pozemné stavby a architektúru, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Nosné konštrukcie, Civil engineering alebo ekvivalent,
-musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho na realizácii minimálne 1 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. hodnote 150 000 EUR bez DPH

3. § 34 ods. 1 písm. d) - Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekv., resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu a platný certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo ekv., resp. rovnocenný dôkaz pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

4. § 34 ods. 1 písm. h) - Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekv., resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť a platný certifikát o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť.

5. § 34 ods. 1 písm. m) - Uchádzač predloží produktové listy (technické listy) potvrdené pečiatkou a podpisom výrobcu s obrazovou vizualizáciou k jednotlivým hracím prvkom (min. 3x pohľad -predný, zadný a pôdorys), v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177 a prvkom mobiliáru, športovej multifunkčnej podlahy, osvetlenia, dopadovej plochy a príslušenstva hracích plôch, streetworkout a certifikáty prvkov, ktoré preukážu zhodu s normami.
- Uchádzač predloží certifikát k športovej podlahe, ktorý preukáže zhodu s normami EN 14041:2004 /STN EN 14041:2018-07, EN 14904, EN 14808 a EN ISO 5471.
Uchádzač predloží nasledovné vzorky:
Hliníkové spojky (vajíčka) na spojoch lán 1 kus
Polyesterové lano o dĺžke min. 20 cm
Hliníkové T spojky na laná ukončovaní diel 1 ks
Pohyblivý liatinový kĺb v tvare U spojená lana a zostavy 1 ks
HPL plast (s čiernym stredom) vo farbe požadovanej podľa vizuálu v technickom liste vežovej zostavy minimálny rozmer 10x10 cm
Sieť z PE materiálu v hrúbke lana 3 mm a okom 45x45 mm 1 m2
Polyetylénová doska vo farbe požadovanej podľa vizuálu v technickom liste Hokejbalového ihriska, hr.10 mm 40x40 cm.
EPDM kocka, rozmer 500x500 mm, vo farbe požadovanej podľa vizuálu v technickom liste EPDM KOCKY (sivá) 1 ks
Športová podlaha 4 spojené segmenty do štvorca
Podmienky podrobne uvedené v Kapitole A.2 SP
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.12.2022 10:15
Miesto: Online - Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Upozorňujeme na funkcionalitu otvárania ponúk priamo v systéme ERANET, ktorá umožňuje sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní tak, že
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Kapitole A.3 týchto súťažných
podkladov, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
2. Postup zadávania podlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického verejného
obstarávania ERANET.
3. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
4. Vzorky podľa podbodu 4.5.3 bodu 4. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť Kapitoly A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov je potrebné predložiť osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa v uzavretom obale s uvedením názvu, sídla, miesta podnikania uchádzača a hesla Vzorky Športové a detské ihriská, Neotvárať. Vzorky záujemca doručí v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 14.2 súťažných podkladov na adresu uvedenú v bode 1. Identifikácia verejného obstarávateľa súťažných podkladov: Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.11.2022