Deliace steny pre pracoviská na starej dielni – nákup a montáž – (časť ostriareň)

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
17.290,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.11.2022
  Dátum zverejnenia:
25.11.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
IČO: 17050561
Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská
Telefón: +421 424327005
Email: jana.briestenska@strojnickapb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Deliace steny pre pracoviská na starej dielni – nákup a montáž – (časť ostriareň)
II.1.2) Hlavný kód CPV
44112300-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
"Deliace steny pre pracoviská na starej dielni - nákup a montáž" - (časť ostriareň)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 290,28 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Deliace steny majú slúžiť na vymedzenie priestoru pracoviska ostriarne nástrojov. Deliace steny budú vyhotovené z čiastkových montovaných dielcov, hliníkovej konštrukcie, s nepriehľadnou výplňou bielej farby, nezvárané, vysoké 2000 mm na celkovej dĺžke obvodu 35 000 mm. Súčasťou týchto deliacich stien bude jeden stavebný otvor slúžiaci na priechod na pracovisko, vyplnený zásuvnými dvojkrídlovými dverami s madlom a s možnosťou uzamknutia stavebnou vložkou. Výplň dverí bude číra priehľadná. Rozmer stavebného otvoru po otvorení dverí je min. 1900 mm. Predmet zákazky musí spĺňať bezpečnosť v zmysle platných noriem, musí byť stabilný voči bočným nárazom, bude inštalovaný v interiéri.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje podmienky účasti:

1. zákon č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. e)

že je oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.

Uchádzač predloží:

Výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra, ZHS, a pod. (nemusí byť úradne osvedčené).
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy a overiť si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky napr. z verejne prístupného registra na stránke www.orsr.sk, alebo www.zrsr.sk, alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri.

2. zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. f)

že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač predloží:

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením (Príloha č. 1 v Dokumentoch zákazky) zo strany uchádzača.

3. zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 ods. 6 písm. f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami

Uchádzač predloží:

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania.
Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením (Príloha č. 1 v Dokumentoch zákazky) zo strany uchádzača.

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyhotovenie v zmysle platných predpisov, noriem, BOZP a legislatívy, odolnosť voči posunutiu a bočným nárazom.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa realizuje cez systém EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.11.2022