Centrálny tlačový systém

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
83.436,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.11.2022
  Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@mirri.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://mirri.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Centrálny tlačový systém
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie, nasadenie a sprevádzkovanie Centrálneho tlačového systému, pod ktorým sa rozumie súbor softvérových nástrojov a hardvérového vybavenia, pomocou ktorého verejný obstarávateľ plánuje zabezpečiť funkcionality kladené na správu tlačového parku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
83 436,28 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie, nasadenie a sprevádzkovanie Centrálneho tlačového systému, pod ktorým sa rozumie súbor softvérových nástrojov a hardvérového vybavenia, pomocou ktorého plánuje zabezpečiť funkcionality kladené na správu tlačového parku.

Centrálny tlačový systém musí byť prevádzkovaný na servery, ktorý pre tento účel dodá dodávateľ a ktorý bude umiestnený v dátovom centre verejného obstarávateľa. Operačný systém Windows Server 2019 bude poskytnutý verejným obstarávateľom, všetky ostatné potrebné hardvérové (napr. čítačky kariet, terminály) a softvérové (napr. databáza) zdroje musia byť zahrnuté v uchádzačom ponúknutej cene a kompatibilné s nižšie uvedenými multifunkčnými zariadeniami.

Riešenie musí okrem hlavnej budovy (Pribinova 4195/25) verejného obstarávateľa pokryť aj 7 ďalších pracovísk (regionálne centrá) verejného obstarávateľa:
Interpolis Office Center, Partizánska cesta č. 3; 974 01 Banská Bystrica
Business Center Moldavská a.s. Košice Moldavská cesta 10/B; 040 11 Košice
SYNKLAD GROUP s.r.o. Farská 7; 949 01 Nitra
Levočská ulica č. 3 a 5, 080 01 Prešov
Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín
Poštová ul. č. 1; 010 08 Žilina
Zavarská 11/G 917 01 Trnava.
Tieto sú pripojené ako L2 pomocou 100 Mbps symetrickej linky s latenciou pod 8 milisekúnd. Vzhľadom k tomu, že tlačové úlohy môžu obsahovať aj citlivé a dôverné informácie, je požadované, aby riešenie, hlavne kde sa ukladajú a prenášajú na spracovanie tlačové súbory, prípadne scany bola umiestnená v internom prostredí verejného obstarávateľa tak, aby celý proces prenosu tlačových dát prebiehal výhradne v internom prostredí (internej sieti) verejného obstarávateľa a aby tlačené, prípadne scanované informácie neopúšťali internú sieť.

Centrálny tlačový systém má byť dodávateľom prevádzkovaný nad heterogénnym tlačovým prostredím, ktorý obsahuje zariadenia od rôznych výrobcov (Konica Minolta, Kyocera, HP, Triumph-Adler). Verejný obstarávateľ požaduje riešenie, ktoré bude na väčšine zariadení využívať integrované terminály. Tam kde to nebude technicky možné, akceptuje verejný obstarávateľ aj doplnenie externých terminálov. Tlačový systém musí byť riešený spôsobom, aby poskytoval rovnaké rozhranie na oboch typoch zariadení.

Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať tovary v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad
o oprávnení poskytovať tovary (napríklad výpis u obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.

Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nie je určené
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nie je určené
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obsahom ponuky uchádzača majú byť nasledovné doklady:
- Návrh na plnenie kritéria "Celková cena za predmet zákazky"
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia (ak relevantné) podľa pravidiel uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
- Uchádzač v tomto štádiu nepredkladá vo svojej ponuke návrh zmluvy, ale predložením ponuky vyjadruje súhlas s jej znením (zmluva o dielo je zverejnená v profile verejného obstarávateľa)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2022