Dodávka zemného plynu pre mesto Bojnice na obdobie 1 roka (1.1.2023 - 31.12.2023)

  Zadávateľ:
Mesto Bojnice
  Predpokladaná hodnota:
72.284,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2022 12:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.11.2022
  Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bojnice
IČO: 00318001
Sládkovičova 1, 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Michalcová
Telefón: +421 465121619
Fax: +421 465121621
Email: urad@bojnice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.tendernet.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu pre mesto Bojnice na obdobie 1 roka (1.1.2023 - 31.12.2023)
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka zemného plynu pre mesto Bojnice na obdobie 1 roka (1.1.2023 - 31.12.2023)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
72 284,54 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete na 12 mesiacov do odberného miesta (odberných miest) špecifikovaného odberateľom a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu zemného plynu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, v časti "Požadované prílohy ku cenovej ponuke", a následne v časti "Pokyny na vyhotovenie ponuky".
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2022