Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie

  Zadávateľ:
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
1,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.11.2022
  Dátum zverejnenia:
24.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31825249
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Koleňáková
Telefón: +421 335511319
Fax: +421 335511205
Email: monika.kolenakova@truni.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4027
Hlavná adresa(URL): www.truni.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie
Referenčné číslo: VR_7602-2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tohto verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu stavby, a tiež inžinierska činnosť pri vybavovaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, autorský dohľad pre pripravovanú stavbu Dostavba (rozšírenie) univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK02
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Hornopotočná 23
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tohto verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu stavby, a tiež inžinierska činnosť pri vybavovaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, autorský dohľad pre pripravovanú stavbu Dostavba (rozšírenie) univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Financovanie z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, číslo projektu 011UCM-2-1/2021 Univerzitný klaster Trnava.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Je uvedený v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Autorizačné osvedčenie (potvrdenie o zapísaní do zoznamu Slovenskej komory architektov ďalej len SKA) autorizovaný stavebný inžinier alebo architekt podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.12.2022 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.11.2022