Úprava univerzitného areálu SPU Nitra

  Zadávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
614.937,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2022 12:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.11.2022
  Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL. M.
Telefón: +421 904281818
Fax: +421 376511593
Email: dzuppa@ekoauris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/00397482/profile
Hlavná adresa(URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/00397482/profile
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Úprava univerzitného areálu SPU Nitra
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je úprava univerzitného areálu SPU Nitra, pozostávajúca z prvkov zelenej infraštruktúry, vnútroareálového osvetlenia a stavebných úprav spevnených plôch. Viac viď PD
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
614 937,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
SO 01 Stavebné úpravy spevnených plôch
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Podľa PD
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je úprava univerzitného areálu SPU Nitra, pozostávajúca z prvkov zelenej infraštruktúry, vnútroareálového osvetlenia a stavebných úprav spevnených plôch. Viac viď PD
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
187 802,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ŠF EU
Časť: 2
II.2.1) Názov
SO 02 Úprava a doplnenie areálového osvetlenia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928510-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Podľa PD
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je úprava univerzitného areálu SPU Nitra, pozostávajúca z prvkov zelenej infraštruktúry, vnútroareálového osvetlenia a stavebných úprav spevnených plôch. Viac viď PD
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
96 176,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ŠF EU
Časť: 3
II.2.1) Názov
SO 03 Sadové úpravy
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je úprava univerzitného areálu SPU Nitra, pozostávajúca z prvkov zelenej infraštruktúry, vnútroareálového osvetlenia a stavebných úprav spevnených plôch. Viac viď PD
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
330 957,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ŠF EÚ
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. ZVO. Uchádzač predkladá dokumenty podľa §32 ods. 2 ZVO, v kontexte s §32 ods. 3 a nasledujúce.
Uchádzač môže doklady podľa §32 predbežne nahradiť čestným vyhlásením alebo jednotným európskym dokumentom.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa §32 ods. 1 nemusí predkladať. Verejný obstarávateľ však overí prostredníctvom webovej stránky www.transparex.sk splnenie podmienok osobného postavenia týkajúce sa:
1. nedoplatkov voči finančnej správe
2. nedoplatkov voči sociálnej poisťovni
3. nedoplatkov voči zdravotným poisťovniam
4. oprávnení realizovať práce
5. informácie o konkurze a reštrukturalizácii

V kontexte §40 ods. 8 verejný obstarávateľ prostredníctvom verejne dostupných informácií na www.transparex.sk overí nenastali skutočnosti a uchádzač:

1. sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma, (zoznam referencií zverejnených na www.transparex.sk)

2. sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, (informácie o nelegálnom zamestnávaní dostupné na www.transparex.sk)

3. sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, (evidencia referencií na www.transparex.sk)

4. na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom, (analýza personálnych a majetkových prepojení firiem dostupná na www.transparex.sk)

5. evidujú voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej sú správcom podľa osobitného predpisu; ustanovenie § 32 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté. (informácie o dlžníkoch štátu, dostupné na www.transparex.sk)

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nie je oprávnený využiť informačné systémy verejnej správy (portál OverSi) pre overenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti:

Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
(1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť pre časť č. 1:

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (stavebné práce bez obmedzenia) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. kumulatívnom objeme 180.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom.

(2 )Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť pre časť č. 3:

Zoznam prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (sadové úpravy) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní prác a zhodnotení uskutočnených prác: uchádzač preukáže uskutočnenie prác na sadových úpravách v min. kumulatívnom objeme 300.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom.

Spoločne pre bod 1 a 3 - V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné práce ako práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky (stavebné práce pre časť 1 a sadové úpravy pre časť 3), musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.

Pre časť č. 2 (SO 02 Úprava a doplnenie areálového osvetlenia) sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti neuplatňujú/nevyžadujú.

V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám.

Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.

Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2022 12:01
Miesto: Online v prostredí informačného systému ELENA
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Zúčastniť sa môže zástupca uchádzača, ktorý predloží ponuku pričom otváranie ponúk sa uskutoční online v informačnom systéme ELENA
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Konflikt záujmov bude overený aj prostredníctvom služby KONFLIKT CHECK - automatizovaných funkcií informačného systému TRANSPAREX, dostupný na https://www.transparex.sk/conflicts

2. Konečný užívateľ výhod podľa § 11 ods. 1 písm. c) bude overený prostredníctvom informačného systému
TRANSPAREX dostupný na https://www.transparex.sk/zoznam-osob-11-zvo

3. Kartel a kolúzia budú overené prostredníctvom služby KONFLIKT CHECK - automatizovaných funkcií informačného systému TRANSPAREX, dostupný na https://www.transparex.sk/conflicts

4. V prípade mimoriadne nízkej ponuky budú využité aj analytické informácie o všetkých predložených ponukách vo
verejnom obstarávaní (nie len víťazných) informačného systému TRANSPAREX https://www.transparex.sk/statistics

5. Ponuka sa predkladá prostredníctvom informačného systému ELENA dostupný na www.e-lena.sk

6. Ponuku je možné predložiť registrovaným používateľom IS ELENA

7. Otváranie ponúk sa uskutoční v online prostrední IS ELENA, zúčastniť sa na otváraní môžu všetci uchádzači, ktorí
predložia ponuku

8. Rozsah prác definovaný PD obsahuje prvky zeleného obstarávania, tento proces obstarávania nie je zameraný na obstarávanie inovácií a VO nie je zamerané na sociálne aspekty.

9. Ak záujemcovia/uchádzači pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní potrebujú získať nové vedomosti
prostredníctvom odborného školenia, môžu sa prihlásiť na kurzy organizované Školou obstarávania, dostupnou
na www.skolaobstaravania.sk

10. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.11.2022