Technická pomoc a poradenstvo pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej prevádzky liniek TSÚ RAO - O1

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
150.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.11.2022
  Dátum zverejnenia:
23.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Bibiana Lovičová
Telefón: +421 335315364
Email: lovicova.bibiana@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Technická pomoc a poradenstvo pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej prevádzky liniek TSÚ RAO - O1
Referenčné číslo: 452845
II.1.2) Hlavný kód CPV
71356200-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je technická pomoc a poradenstvo predstavujúce:
- vysokoodborné práce - vypracovanie odborných analýz, posudkov a návrhov riešení opráv a technických úprav na
zariadeniach strojnej technológie prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- odborné práce koncepčné projekčné práce a technický dozor projektanta pri riešení opráv a technických úprav na
zariadeniach strojnej technológie prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- náročné odborné práce konštruktérske práce pri riešení opráv a technických úprav na zariadeniach strojnej technológie
prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- odborné práce - práce pri výrobe strojných zariadení, prípravkov a náhradných dielov, inštalácia týchto komponentov,
práce opráv a údržby zariadení strojnej technológie prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- dodávky nešpecifikovaného materiálu a dodávky náhradných dielov potrebných k zabezpečeniu prevádzky strojných
zariadení spracovateľských liniek TSÚ RAO.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je technická pomoc a poradenstvo predstavujúce:
- vysokoodborné práce - vypracovanie odborných analýz, posudkov a návrhov riešení opráv a technických úprav na
zariadeniach strojnej technológie prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
1/3
- odborné práce koncepčné projekčné práce a technický dozor projektanta pri riešení opráv a technických úprav na
zariadeniach strojnej technológie prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- náročné odborné práce konštruktérske práce pri riešení opráv a technických úprav na zariadeniach strojnej technológie
prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- odborné práce - práce pri výrobe strojných zariadení, prípravkov a náhradných dielov, inštalácia týchto komponentov,
práce opráv a údržby zariadení strojnej technológie prevádzkovaných spracovateľských liniek TSÚ RAO,
- dodávky nešpecifikovaného materiálu a dodávky náhradných dielov potrebných k zabezpečeniu prevádzky strojných
zariadení spracovateľských liniek TSÚ RAO.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač predloží oprávnenie poskytovať služby (vo vzťahu k predmetu zákazky).
2.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o:
a) neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenom konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b) neexistencii konfliktu záujmov,
c) neexistencii dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž medzi uchádzačom a iným hospodárskym
subjektom.

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa
vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Bližšie informácie, vrátane minimálnych požadovaných úrovní štandardov, sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov,
ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb v oblasti predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky (vo výške min
100 000 EUR bez DPH) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona a o verejnom obstarávaní.
2.Uchádzač predloží platný ISO certifikát 9001.

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa
vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Bližšie informácie, vrátane minimálnych požadovaných úrovní štandardov, sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov,
ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez IS EVO.

2.Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom vyplneného formulára "PONUKA" (vrátane príloh, ako sa vyžadujú),
ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných pokladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.

3. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb tvorí samostatnú prílohu č. 7 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo
verejnej zóne zákazky.

4. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
- zelené verejné obstarávanie
- obstarávanie inovácií
- obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2022