Obstaranie osobného automobilu pre Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

  Zadávateľ:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 12:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.11.2022
  Dátum zverejnenia:
23.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
IČO: 36145246
1.mája 28/196 , 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Šuňavcová
Telefón: +421 445522981
Email: isunavcova@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO: 36145246 Interné číslo zákazky:
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie osobného automobilu pre Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Referenčné číslo: 2
II.1.2) Hlavný kód CPV
34000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.

Dodanie najneskôr - do 6.mesiacov od vystavenia objednávky

Podklady dostupné na:

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9cQMJ5IZn-iNH29VnRZzyC
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.

Dodanie najneskôr - do 6.mesiacov od vystavenia objednávky

Podklady dostupné na:

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9cQMJ5IZn-iNH29VnRZzyC
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.

Dodanie najneskôr - do 6.mesiacov od vystavenia objednávky

Podklady dostupné na:

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9cQMJ5IZn-iNH29VnRZzyC
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.

Dodanie najneskôr - do 6.mesiacov od vystavenia objednávky

Podklady dostupné na:

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9cQMJ5IZn-iNH29VnRZzyC
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2022