Rozvoj governance na úrovne IKB

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
108.900,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.11.2022
  Dátum zverejnenia:
22.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Holecová
Telefón: +421 259494429
Email: viera.holecova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.mindop.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozvoj governance na úrovne IKB
Referenčné číslo: A/2022DE10/9
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Časť I
Názov zákazky: Rozvoj governance a úrovne IKB MDV SR: Implementácia organizačných opatrení v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
V rámci implementácie organizačných opatrení v súlade so zákonom č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti požaduje MDV SR zabezpečenie vytvorenia interných smerníc ako i súvisiacej dokumentácie v rozsahu nasledovnej dokumentácie: Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov, Smernica výkonu analýzy rizík a analýzy dopadov (AR/BIA), Smernica o bezpečnej prevádzke IS a sietí, Politika BCM vrátane stratégie obnovy a návrh pred-vyplnenej šablóny pre BCP a DRP, Smernica pre bezpečný vývoj a údržbu aplikácií a IS (Secure Software Development Life Cycle - SSDLC) a návrh bezpečnostných požiadaviek pre aplikácie podľa klasifikačných stupňov, Návrh katalógu rizík a spôsobov ich riadenia, Podpora pri definovaní plánu stratégie obnovy pre jednotlivé IS a pri definovaní BCP a DRP.
Časť II
Názov zákazky: Rozvoj governance a úrovne IKB MDV SR: SW platforma pre riadenie kybernetickej bezpečnosti MDV SR
Predmetom zákazky je SW platformy pre riadenie kybernetickej bezpečnosti MDV SR je produkt a implementačné práce, pričom cieľom je dodržiavanie kritérií viacerých oblastí definovaných v opise predmetu zákazky, konkrétne:
-A) produkt Softvérová platforma (znalostný modulový softvér) plnenie legislatívnych kritérií, funkčných a licenčných kritérií a plnenie systémových kritérií
B) Implementačné práce jedná sa o implementáciu v prostredí zákazníka, základné nastavenie a sprevádzkovanie v IT prostredí objednávateľa vrátane technickej podpory pri inštalácii, naplnenie softvérovej aplikácie a podpora pri napĺňaní ďalších dát, Vykonanie analýzy rizík a ďalších činností opísaných v opise predmetu zákazky súvisiacich s implementačnými prácami
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
108 900,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť I
Implementácia organizačných opatrení v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Časť č.: časť I
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72610000-9
72260000-5
79417000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Časť I
Rozvoj governance a úrovne IKB MDV SR: Implementácia organizačných opatrení v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
V rámci implementácie organizačných opatrení v súlade so zákonom č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti požaduje MDV SR zabezpečenie vytvorenia interných smerníc ako i súvisiacej dokumentácie v rozsahu nasledovnej dokumentácie: Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov, Smernica výkonu analýzy rizík a analýzy dopadov (AR/BIA), Smernica o bezpečnej prevádzke IS a sietí, Politika BCM vrátane stratégie obnovy a návrh pred-vyplnenej šablóny pre BCP a DRP, Smernica pre bezpečný vývoj a údržbu aplikácií a IS (Secure Software Development Life Cycle - SSDLC) a návrh bezpečnostných požiadaviek pre aplikácie podľa klasifikačných stupňov, Návrh katalógu rizík a spôsobov ich riadenia, Podpora pri definovaní plánu stratégie obnovy pre jednotlivé IS a pri definovaní BCP a DRP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
68 760,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: z prostriedkov EÚ a ŠR
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a ŠR.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť II
Rozvoj governance a úrovne IKB MDV SR: SW platforma pre riadenie kybernetickej bezpečnosti MDV SR
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72610000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je SW platformy pre riadenie kybernetickej bezpečnosti MDV SR je produkt a implementačné práce, pričom cieľom je dodržiavanie kritérií viacerých oblastí definovaných v opise predmetu zákazky, konkrétne:
-A) produkt Softvérová platforma (znalostný modulový softvér) plnenie legislatívnych kritérií, funkčných a licenčných kritérií a plnenie systémových kritérií
B) Implementačné práce jedná sa o implementáciu v prostredí zákazníka, základné nastavenie a sprevádzkovanie v IT prostredí objednávateľa vrátane technickej podpory pri inštalácii, naplnenie softvérovej aplikácie a podpora pri napĺňaní ďalších dát, Vykonanie analýzy rizík a ďalších činností opísaných v opise predmetu zákazky súvisiacich s implementačnými prácami
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 140,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: z prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a ŠR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. písm. e) a f) 1 ZVO.
Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.
Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g)
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Požadovaný doklad § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35
Vo väzbe na § 35 Ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality U alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. VO uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak U alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené U alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač pre časť I predloží v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy, originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu Priemyselnej bezpečnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
na stupeň utajenia Dôverné.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 11:00
Miesto: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa ustanovenia § 52 ZoVO. Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - https://eplatforma.vlada.gov.sk/ .
2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), zverejnenej na stránke portálu EVO
https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia.
3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné
obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade,ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca
predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné subjekt po prihlásení do IS ÚVO
zaregistrovať https://eplatforma.vlada.gov.sk/ .
4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať súťažné podklady v listinnej podobe.
5.Vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické
kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky
uchádzača.
7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk eplatforma@vlada.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod.na + 421 2 02 209 25 100.
8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚV (príručky
Z/U, videonávody, a pod.).
9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO
verzia 18.0.
10. V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný
uchádzač vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne
osvedčených kópii, vytvorených zaručenou/ elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.
11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym
dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a
poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.
12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.
13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania Z/U, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 8 ZVO.
15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak ponuka s najnižšou cenou presiahne PHZ.
16. Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO.
17. Obstarávanie sa netýka zeleného VO, obstarávania inovácií ani sociálnych aspektov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.11.2022