Riadenie a správa privilegovaných účtov

  Zadávateľ:
Úrad pre verejné obstarávanie
  Predpokladaná hodnota:
560.884,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.11.2022
  Dátum zverejnenia:
22.11.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Michaela Muchová Bírošová, Mgr.
Telefón: +421 250264111
Email: michaela.muchova@uvo.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Riadenie a správa privilegovaných účtov
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Nákup a implementácia riešenia pre riadenie a správu privilegovaných účtov (ďalej len RaSPU), vrátane SW licencií, implementácie a prevádzkovej podpory (maintenance a údržba). Predmetom zákazky je teda dodanie a implementácia softvérového riešenia RaSPU, ktorý má pokryť hlavne centralizovanú správu, bezpečný prístup k heslám a zdieľaným účtom, riadenie prístup k heslám, riadenie životného cyklu hesiel, riadenie prístupu privilegovaných užívateľov, riadenie prístupu k aktívam, real time monitoring prístupu k aktívam v ICT infraštruktúre a aplikáciách, vyhodnotiť rizikové bezpečnostné udalosti a pomáhať pri odhaľovaní prístupov, ktoré môžu ohroziť prevádzku informačných systémov verejného obstarávateľa a tým obmedziť, prípadne znemožniť poskytovanie základných služieb týchto informačných systémov. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a ostatné požiadavky na predmet zákazky sú obsiahnuté v jednotlivých prílohách súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
560 884,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup a implementácia riešenia pre riadenie a správu privilegovaných účtov (ďalej len RaSPU), vrátane SW licencií, implementácie a prevádzkovej podpory (maintenance a údržba). Predmetom zákazky je teda dodanie a implementácia softvérového riešenia RaSPU, ktorý má pokryť hlavne centralizovanú správu, bezpečný prístup k heslám a zdieľaným účtom, riadenie prístup k heslám, riadenie životného cyklu hesiel, riadenie prístupu privilegovaných užívateľov, riadenie prístupu k aktívam, real time monitoring prístupu k aktívam v ICT infraštruktúre a aplikáciách, vyhodnotiť rizikové bezpečnostné udalosti a pomáhať pri odhaľovaní prístupov, ktoré môžu ohroziť prevádzku informačných systémov verejného obstarávateľa a tým obmedziť, prípadne znemožniť poskytovanie základných služieb týchto informačných systémov. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a ostatné požiadavky na predmet zákazky sú obsiahnuté v jednotlivých prílohách súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
560 884,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Integrovaná infraštruktúra

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO. V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.12.2022 09:15
Miesto: Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452556.

Podmienkou pre úspešné predkladanie žiadosti o účasť/ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu
prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese :
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO
umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452556, čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné)..

4.) Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Uchádzač môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk.

Verejný obstarávateľ v prípade predloženia JED-u povoľuje v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu vyplniť oddiel tzv. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti. Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych subjektov skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

5.) K bodu II.2.7 tohto Oznámenia verejný obstarávateľ uvádza, že zákazka sa skladá z dodávky diela (zmluva o dielo) a jeho následnej údržby a rozvoja (zmluva o SLA), pričom dĺžka trvania dodávky diela je 6 mesiacov a jeho následná údržba je 48 mesiacov.

6.) Otváranie ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

7.) Verejný obstarávateľ pred vyhlásením zákazky uskutočnil prípravné trhové konzultácie, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/441898.

8.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky je podľa § 66 ZVO s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.

9.) Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.11.2022