Dodávka hardware, servis a poskytovanie služieb podpory

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
986.385,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.11.2022
  Dátum zverejnenia:
22.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Cecková
Telefón: +421 517460339
Email: jarmila.ceckova@psk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka hardware, servis a poskytovanie služieb podpory
Referenčné číslo: PSK-2022-382-NLZ-serverovna
II.1.2) Hlavný kód CPV
48820000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka skupiny serverov so svojim hardvérovým a softvérovým vybavením ich implementácia a prevádzka za účelom (nahradenia existujúcej) prevádzky informačných systémov verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
986 385,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Servery, aktívne sieťové prvky, príslušenstvo, licencie software a súvisiace služby
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48820000-2
48800000-6
32422000-7
48000000-8
48710000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti č. 1 zákazky sú servery, aktívne sieťové prvky, príslušenstvo, licencie software a služby predĺženej záruky a podpory pre hardware a software. Popis požadovanej minimálnej úrovne vlastností jednotlivých položiek príslušnej časti predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1-1 SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
565 385,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Súčasťou časti č. 1 predmetu zákazky je aj Opcia vo výške 45 000,00 EUR bez DPH, započítaná do PHZ. Opciu je možné čerpať počas platnosti Kúpnej zmluvy na kúpu tovarov a/alebo súvisiacich služieb rovnakých, alebo obdobných, ako je predmet zákazky, uvedený v Prílohe č. 1-1 SP.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb
Časť: 2
II.2.1) Názov
Inštalácia a implementácia, služby týkajúce sa migrácie a servisné služby
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72253200-5
72267000-4
72600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti č. 2 zákazky sú služby migrácie systémov a aplikácií z infraštruktúry, na ktorej prevádzkuje verejný obstarávateľ systémy a aplikácie v súčasnosti na novú infraštruktúru, ktorá je predmetom zákazky v časti č. 1 a poskytovanie servisných služieb a podpory prevádzky systémov a aplikácií. Popis požadovanej minimálnej úrovne vlastností jednotlivých položiek príslušnej časti predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2-1 SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
421 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Súčasťou časti č. 2 predmetu zákazky je možnosť uplatnenia Opcie zo strany Objednávateľa počas platnosti Zmluvy. Celková maximálna výška Opcie je stanovená vo výške 60 000,00 EUR bez DPH.
Predmetom Opcie môžu byť nasledujúce plnenia:
-poskytovanie služieb obdobných k službám definovaným v položkách č. 20, č. 21 a č. 22 v Prílohe č. 2-1 SP, prostredníctvom IT expertov nad rámec rozsahu, stanoveného v uvedených položkách,
-predĺženie platnosti SLA zmluvy za účelom poskytovania Paušálnych služieb podľa bodu 5.2 SLA zmluvy nad rámec obdobia, stanoveného touto SLA zmluvou v čase jej uzatvorenia.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Všetky ďalšie podrobné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v bode 1.1 v kapitole F. Podmienky
účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Časť č. 1 predmetu zákazky: Servery, aktívne sieťové prvky, príslušenstvo, licencie software a súvisiace služby
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO;
Časť č. 2 predmetu zákazky: Inštalácia a implementácia, služby týkajúce sa migrácie a servisné služby
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO;
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO;
§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 35 ZVO;
§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v bode 1.3. v kapitole F. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podľa podmienok uvedených v návrhu kúpnej zmluvy pre časť č. 1 predmetu zákazky.
Podľa podmienok uvedených v návrhu SLA zmluvy pre časť č. 2 predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa použije v časti č. 1 predmetu zákazky.
Podrobnosti k priebehu eA sú uvedené v SP v kapitole G. Elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.12.2022 09:30
Miesto: Časť č. 1: Neverejné online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/382.
Časť č. 2: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/382.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Časť č. 1: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a verejný obstarávateľ neodosiela uchádzačom zápisnicu z otvárania ponúk
Časť č. 2: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na on-line otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
Podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
Súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "Eranet"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese podľa bodu I.3).
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si SP stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t. j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.
VI.3.5) Požaduje sa zábezpeka vo výške:
Časť č. 1 predmetu zákazky: 22 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene.
Časť č. 2 predmetu zákazky: 16 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene.
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v SP.
VI.3.6) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
VI.3.9) Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO.
VI.3.10) Verejný obstarávateľ sa na základe § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že v časti č. 2 predmetu zákazky sa vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.11) Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.11.2022