Upratovacie a čistiace služby v objektoch VŠC DUKLA Banská Bystrica “

  Zadávateľ:
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
142.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.11.2022
  Dátum zverejnenia:
22.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
IČO: 00800520
Hutná 1497/3 , 97404 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Weissová
Telefón: +421 484130457
Email: info@dukla.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/71
Hlavná adresa(URL): https://www.dukla.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Upratovacie a čistiace služby v objektoch VŠC DUKLA Banská Bystrica “
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletných upratovacích a čistiacich služieb v objektoch VŠC DUKLA v Banskej Bystrici, v Trenčíne a v Liptovskom Mikuláši vrátane dodávky čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, pracovných prostriedkov a dodávky a dopĺňania spotrebného materiálu na obdobie od 1.1.2023 - 31.12.2023.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 700,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletných upratovacích a čistiacich služieb v objektoch VŠC DUKLA v Banskej Bystrici, v Trenčíne a v Liptovskom Mikuláši vrátane dodávky čistiacich, dezinfekčných, pracovných prostriedkov a dodávky a dopĺňania najmä nasledovného spotrebného materiálu: toaletný papier (veľké aj malé rolky), tekuté mydlá (náhradné náplne aj na dolievanie), náplne do osviežovačov vzduchu, vrecká do košov, vrecká na použité dámske vložky (regeneračno-rehabilitačné pracovisko), vône do WC mís a pisoárov, čističe odpadov (na vodný a močový kameň a na upchatú kanalizáciu), papierové utierky a pod.
Uchádzač je povinný si zabezpečiť na plnenie predmetu zákazky všetky potrebné čistiace prostriedky, stroje, prístroje, zariadenia a mechanické prostriedky na vlastné náklady tzn. musí ich mať započítané v cene predmetu zákazky. Bližšie informácie týkajúce sa ďalšieho a podrobnejšieho opisu predmetu zákazky sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky, kde je uvedený podrobný rozpis a frekvencia upratovacích a čistiacich prác pre jednotlivé objekty.
Bližšia a podrobnejšia špecifikácia a frekvencia poskytnutia upratovacích a čistiacich služieb v jednotlivých objektoch je uvedená v Prílohe č.1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti:
-uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
(§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní).
-uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)
-u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
-uchádzač je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je splnená podmienka, že konečným užívateľom výhod nie je osoba vymedzená zákonom v zmysle § 11 písm. c),
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO radu 9001 vo vzťahu k predmetu zákazky vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
Podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vo vzťahu k predmetu zákazky vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovanými v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom IS EVO. Aukčným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH. Vstupnou hodnotou uchádzača v eAukcii bude cena uvedená v Návrhu na plnenie kritérií, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.11.2022