Skiagrafický stacionárny RTG prístroj

  Zadávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
  Predpokladaná hodnota:
167.376,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.11.2022
  Dátum zverejnenia:
22.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
IČO: 00634905
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Hanuliak
Telefón: +421 435801435
Email: hanuliak@donsp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1540
Hlavná adresa(URL): www.donsp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Skiagrafický stacionárny RTG prístroj
Referenčné číslo: I/8-VO-1-21/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového RTG skiagrafického prístroja s príslušenstvom vrátane dopravy na miesto určenia, uvedenia dodaného zariadenia do prevádzky, inštalácie, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, technologický projekt a zaškolenia personálu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
167 376,67 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka zdravotníckej technológie - súčasťou predmetu plnenia sú potrebné merania a písomné protokoly k meraniam (elektro revízie, kalibrácia, validácia a atď.), ktoré sú pre jeho prevádzku zo zákona vyžadované a taktiež všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k prístroju a technológii, inštalácie, uvedenia do prevádzky, vrátane bezplatného zaškolenia obsluhy. Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia, Príloha č. 2 - Cenová ponuka a Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti:

1. Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO,

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov,

3. Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO,

4. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač deklaruje čestným vyhlásením (Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a overuje sa prostredníctvom Registra osôb zo zákazom, z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom490.html,

5. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti,

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 ZVO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté,

7. Podľa § 114 ods. 1 hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejný obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. 1 písm. m) ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyžaduje sa (minimálna požadovaná úroveň):

- produktový list / katalógový list / prospektový list, resp. iný informačný materiál obsahujúci všetky deklarované technické údaje vyplývajúce z Prílohy č. 1 - Technická špecifikácia týchto súťažných podkladov. Tieto požadované doklady je potrebné predložiť a v samotných dokladoch vyznačiť technické údaje, tak, aby komisia dokázala vyhodnotiť plnenie deklarovaných minimálnych technických parametrov tovaru, poprípade uchádzač má možnosť uviesť do Prílohy č. 1, do stĺpca Konkrétny parameter stranu dokumentu /dokladu/, kde sa nachádza požadovaný technický údaj a

- CE certifikát alebo potvrdenie s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Tento požadovaný doklad je postačujúce predložiť vo forme neoverenej kópie.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk,

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí,

3. Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie zadefinovaných podmienok účasti vo Výzve na predkladanie ponúk a požiadaviek na ponuku uchádzača, ktorý sa svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí.

4. Súťažné podklady s prílohami sú dostupné v Profile obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1540

5. Vyhradenie zákazky podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Neuplatňuje sa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2022