II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
829.181,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Úrad pre investície a akvizície
Kontaktná osoba: JUDr. Petra Katreniaková
Telefón: +421 960317630
Email: petra.katreniakova@mil.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451299
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/451299
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Trnava VA - zabezpečenie priestorov pre archiváciu - PD
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 17 - Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Trnava
NUTS kód:
SK
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby (ďalej len DÚR) a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby za účelom výstavby novej budovy Vojenského archívu v Trnave na zabezpečenie správy registratúry. Budova vojenského archívu bude realizovaná ako viacpodlažný objekt s bezbariérovými vstupmi z okolitého terénu, na parcele č. 10730/15, LV č. 1313, o výmere 97 258 m2, k. ú. Trnava. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce v blízkosti Malženickej cesty (cesta II. triedy). Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vo vlastníctve SR a v správe MO SR.

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente "INFORMATÍVNY DOKUMENT PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ", ktorý je zverejnený v profile verejného obstarávateľa.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71250000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71420000-8
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 829 181,67 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 7
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 10.000 EUR. Bližšie podmienky a informácie budú uvedené v súťažných podkladoch (druhá fáza).
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Bližšie informácie sú uvedené v "Zmluve o dielo", ktorá tvorí Prílohu č. 3 dokumentu "INFORMATÍVNY DOKUMENT PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ".
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Nevyžaduje sa.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
Verejný obstarávateľ určuje požiadavky a opatrenia na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností podľa § 129 ZVO, ktoré bude povinný zabezpečiť úspešný uchádzač. Úspešný uchádzač (v prípade skupiny dodávateľov každý jej člen, ktorý sa v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, bude utajované skutočnosti vytvárať alebo mu bude verejný obstarávateľ utajované skutočnosti postupovať) bude povinný byť počas celej doby plnenia predmetu zákazky držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného Národným bezpečnostným úradom v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov v stupni utajenia "Vyhradené" v rozsahu: oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností v materiálnej aj elektrickej podobe a vytváranie utajovaných skutočností bez využitia technického prostriedku a vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku. Člen skupiny dodávateľov preukáže, že mu bolo vydané potvrdenie podľa predchádzajúcej vety v rozsahu potrebnom pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami podľa spôsobu, akým sa bude podieľať na plnení predmetu zákazky. Úspešný uchádzač (v prípade skupiny dodávateľov každý jej člen, ktorý sa v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, vytvárať ich alebo mu budú utajované skutočnosti verejným obstarávateľom postupované) sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností. Splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť aj od svojho subdodávateľa, ak sa tento subdodávateľ v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, bude ich vytvárať alebo mu verejný obstarávateľ bude utajované skutočnosti postupovať. V takom prípade musí úspešný uchádzač za svojho subdodávateľa preukázať, že tento subdodávateľ má vydané potvrdenie Národným bezpečnostným úradom v súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností v materiálnej aj elektrickej podobe a vytváranie utajovaných skutočností bez využitia technického prostriedku a vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku - minimálne na stupeň "Vyhradené" (úspešný uchádzač preukáže oprávnenie za subdodávateľa v rozsahu potrebnom pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami podľa spôsobu, akým sa subdodávateľ bude podieľať na plnení predmetu zákazky).
Potvrdenie preukazujúce oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností a vytváranie utajovaných skutočností vydané pre úspešného uchádzača, člena skupiny dodávateľov alebo subdodávateľa príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, verejný obstarávateľ uzná po predchádzajúcom overení platnosti potvrdenia podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Zoznam medzinárodných zmlúv je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/ochrana-zahranicnych-informacii/medzinarodne-zmluvy-a-dohody/index.html .
Úspešný uchádzač, člen skupiny dodávateľov a subdodávateľ (ak sa člen skupiny dodávateľov alebo subdodávateľ úspešného uchádzača pri plnení predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, vytvárať utajované skutočnosti alebo mu bude verejný obstarávateľ utajované skutočnosti postupovať), musia mať s verejným obstarávateľom uzavretú platnú a účinnú Zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS).
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO:
-nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
-nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
-nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
-nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
-je oprávnený poskytovať služby v predmete zákazky záujemca preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu,
-nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže čestným vyhlásením.

Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, záujemca so sídlom alebo miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie poskytovať služby) ZVO. Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť, najmä záujemca naďalej predkladá potvrdenie súdu, že nie je v likvidácii, nakoľko tento doklad verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť.

Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie príslušného dokladu.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO, nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorých má záujemca otvorený účet.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky musí preukázať jeho schopnosť plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od jeho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti); skutočnosť, že v určenom období nebol v nepovolenom debete; v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.

K vyjadreniu banky sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Uvedený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

1. Podľa § 131 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.

2. Podľa § 131 ods. 1 písm. f) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.

3. Podľa § 131 ods. 1 písm. k) ZVO oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K podbodu 1.: Záujemca musí dokladmi podľa § 131 ods. 1 písm. a) ZVO predloženými vo svojej žiadosti o účasť preukázať, že uskutočnil poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote 830 000 EUR bez DPH (uvedená hodnota môže byť preukázaná súčtom viacerých plnení/zákaziek). Za predchádzajúcich 5 rokov sa považuje 5 rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom bolo toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej aj "rozhodné obdobie"). Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje: vypracovanie DÚR a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

K podbodu 2: Záujemca vo svojej žiadosti o účasť predloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: § 4 architekt alebo § 5 ods. 1 písm. a) inžinier autorizovaný na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva.

K podbodu 3.: Záujemca vo svojej žiadosti o účasť predloží platné potvrdenie preukazujúce oprávnenie záujemcu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností v materiálnej aj elektronickej podobe a vytváranie utajovaných skutočností bez využitia technického prostriedku a vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku - minimálne na stupeň "Vyhradené" vydané Národným bezpečnostným úradom podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Potvrdenie podľa predchádzajúcej vety vydané príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, verejný obstarávateľ uzná po predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Zoznam medzinárodných zmlúv je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/ochrana-zahranicnych-informacii/medzinarodne-zmluvy-a-dohody/index.html.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
Maximálny počet: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov, na predloženie ponuky budú vyzvaní všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti.
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.12.2022 09:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.12.2022 09:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenský, český
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podľa § 126 ods. 1 ZVO záujemca nie je oprávnený predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom ani čestným vyhlásením (okrem § 32 ods. 4 ZVO).
2. Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky (bod IV.1.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Na predloženie ponuky budú vyzvaní všetci záujemcovia, ktorí splnia stanovené podmienky účasti.
3. Verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho, kto nepredložil žiadosť o účasť. Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
4. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a odovzdávanie podkladov medzi verejným obstarávateľom a záujemcami v prvej fáze verejného obstarávania súvisiacej s predkladaním a vyhodnotením žiadostí o účasť bude realizovaná prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, ktorého správa prešla k 31.03.2022 pod Úrad vlády SR. Záujemca po prihlásení do systému EVO a predmetného verejného obstarávania môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že pre prácu so systémom EVO sú záväzné a určujúce platné metodické pokyny, príručky alebo videonávody, voľne dostupné na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie k systému EVO v položke menu Príručky alebo Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html). V prípade, ak by niektorý z dokumentov, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, obsahoval utajovanú skutočnosť, oznámi to záujemca prostredníctvom systému EVO verejnému obstarávateľovi, ktorý so záujemcom dohodne spôsob doručenia dokumentu v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.
6. Bližšie informácie k spracovaniu a predloženiu ponuky (druhá fáza verejného obstarávania) budú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa .
7. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a odovzdávanie podkladov medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v druhej fáze verejného obstarávania bude realizované prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, ak vo výzve na predkladanie ponúk nebude uvedené inak.
8. Verejný obstarávateľ vyplnil dátum a čas v bode IV.3.4) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania z dôvodu, že bez vyplnenia týchto údajov nie je možné odoslať formulár do Úradného vestníka EÚ a Vestníka verejného obstarávania.
9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť alebo ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
10. Nejde o zelené verejné obstarávanie, sociálne verejné obstarávanie a ani o obstarávanie inovácií.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.11.2022