Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
213.284,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.12.2022 08:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Masarik
Telefón: +421 376925914
Email: michal.masarik@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Referenčné číslo: 11309/2022/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
33192000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup: Elektrické polohovateľné postele - Elektricky poľohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou (121 ks) pre:

KAMILKA ZSS Maňa, Námestie M.R.Štefánika 8, 941 45 Maňa - 10 ks
FÉNIX ZSS Levice, Komenského 1033/29, 934 01 Levice - 20 ks,
V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce 10 ks,
BARACHA ZSS Bardoňovo, Čerešňová 365, 94149 Bardoňovo - 8 ks,
BENEFIT ZSS Ľudovítová, 17, 951 44 Ľudovítová 8 ks,
CLEMENTIA ZSS Kovarce, SNP 11, 956 15 Kovarce 10 ks,
HARLEKÝN ZSS, Ul. Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany 5 ks,
JESEŇ ŽIVOTA ZSS Levice, Družstevnícka 2744/22, 934 01 Levice 10 ks,
DUNAJ ZSS Kováčov, Kováčov 482, 943 66 Kováčov 10 ks,
LIPKA ZSS Lipová, č. 131, 941 02 LIPOVÁ 15 ks,
SVETLO ZSS Olichov, časť Olichov 601/1, 951 87 Volkovce 15 ks
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
213 284,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192130-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
11 zariadení sociálnych služieb v NSK, ktoré sú uvedené v opise obstarávania.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup: Elektrické polohovateľné postele - Elektricky poľohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou (121 ks) pre:

KAMILKA ZSS Maňa, Námestie M.R.Štefánika 8, 941 45 Maňa - 10 ks
FÉNIX ZSS Levice, Komenského 1033/29, 934 01 Levice - 20 ks,
V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce 10 ks,
BARACHA ZSS Bardoňovo, Čerešňová 365, 94149 Bardoňovo - 8 ks,
BENEFIT ZSS Ľudovítová, 17, 951 44 Ľudovítová 8 ks,
CLEMENTIA ZSS Kovarce, SNP 11, 956 15 Kovarce 10 ks,
HARLEKÝN ZSS, Ul. Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany 5 ks,
JESEŇ ŽIVOTA ZSS Levice, Družstevnícka 2744/22, 934 01 Levice 10 ks,
DUNAJ ZSS Kováčov, Kováčov 482, 943 66 Kováčov 10 ks,
LIPKA ZSS Lipová, č. 131, 941 02 LIPOVÁ 15 ks,
SVETLO ZSS Olichov, časť Olichov 601/1, 951 87 Volkovce 15 ks

Bližšie info v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
213 284,68 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia verejného obstarávanie podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzači musia spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie splnenia osobného postavenia sú povinní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia osobného postavenia uchádzačov platným
zápisom uchádzača do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo ich môže predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní vyplnením Jednotného európskeho dokumentu.
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač alebo záujemca (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 2, písm. a) ZVO:
Avšak ak uchádzač alebo záujemca, ktorý je fyzickou osobou nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) alebo nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
(PRÍLOHA I UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TESTOV) Verejný obstarávateľ, ktorý je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, bezodkladne zašle údaje v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO
Podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO
Podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.12.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.12.2022 09:00
Miesto: Verejný obstarávateľ otvára ponuky ich sprístupnením v stanovenom rozsahu prostredníctvom funkcionality
elektronického prostriedku IS ActiveProcurement.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk prostredníctvom využitia funkcionality On-line sprístupnenie ponúk je založené na automatickom generovaní (vytvorení) a odoslaní zápisnice z otvárania ponúk (v IS Active Procurement nazvaná ako Informácia z otvárania ponúk) všetkým uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.11.2022