Dodávka zemného plynu na rok 2023, Turčianske Teplice

  Zadávateľ:
Mesto Turčianske Teplice
  Predpokladaná hodnota:
618.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Turčianske Teplice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317004
Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Tibor Hogh
Telefón: +421 434906019
Email: tibor.hogh@turciansketeplice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.turciansketeplice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
mesto
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu na rok 2023, Turčianske Teplice
Referenčné číslo: 451905
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodávkou zemného plynu pre 19 odberných miest Mesta Turčianske Teplice vrátene odberných miest v zriaďovacej pôsobnosti v čase od 01.01.2023 00:00:00 hod. do 31.12.2023 24:00:00 hod. - komplet dodávku 2 315,980MWh zemného plynu v Eur s distribúciou, prepravou, spotrebnou daňou a dane z pridanej hodnoty.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
618 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Turčianske Teplice, budova MsÚ, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je zabezpečenie nákupu a dodávky zemného plynu spolu s distribučnými a prepravnými službami spojenými s nákupom a dodávkou zemného plynu pre odberné miesta Mesta Turčianske Teplice, ako aj odberných miest v zriaďovacej pôsobnosti v čase od 01.01.2023 00:00:00 hod. do 31.12.2023 24:00:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Dodávka plynu spolu s distribučnými a prepravnými službami musí byť zabezpečená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená na maximálnu hodnotu 618 000,- € bez DPH. Prekročenie stanovenej hodnoty sa považuje za porušenie súťažných podmienok a ponuka nebude zaradená do aukcie ponúk. Dôvodom sú obmedzené finančné zdroje obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
618 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2023
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ na základe nejasnej energetickej situácie, ako aj opatrení zo strany Slovenskej republiky (bez kompenzácií miest a obcí) a pre naplnenie termínov potrebných na prípadnú zmenu dodávateľa, nemôže použiť lehotu podľa odseku 2 písm. a), preto bude kratšia a to 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Aukcia bude realizovaná po doručení ponúk a kontrole úplnosti ponúk v elektronickom systéme IS EVO, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky a ktorý sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s ustanovením § 54 zákona o VO
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2022 09:30
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: https://evo.uvo.gov.sk/evo/ - kontrola úplností a zaradenie do elektronickej aukcie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.11.2022