FIrewally

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
202.095,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sabina Poláková
Telefón: +421 259494589
Email: sabina.polakova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.mindop.sk///
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
FIrewally
Referenčné číslo: A/2022/DE00/22
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú sieťové zariadenia na zabezpečenie a kontrolu toku dát medzi sieťami.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
202 095,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32420000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Uvedené v bode č. II.1.4)

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o VO delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z hľadiska technických špecifikácií, jedná sa o dodanie tovaru jedného kompaktného celku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
202 095,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. písm. e) a f) 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ods. 4), ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. písm. e) uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/ úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri mesiace. (Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra).
Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preverí z informačných systémov
verejnej správy podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov z portálu oversi.gov.sk, ktorý je vedený Ministerstvom investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu čestného vyhlásenia, v ktorom prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) je možné nahradiť podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO písm. e) a f) za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.

2. § 34 ods. 1 písm. h) vo väzbe na § 36 Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. U predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v min. súhrnnej výške
150 000,00 eur. Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodanie hardvéru počítačové zariadenia a komponenty.

U v zozname dodávok tovaru uvedie:
- minimálne 1 zmluvu na dodanie hardvéru, v min. objeme 50 000,00 eur.

U môže vyššie uvedené zmluvy/požiadavky preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

VO požaduje, aby Zoznam dodávok tovaru obsahoval minimálne:
a) názov a sídlo odberateľa
b) predmet zmluvy/ zákazky (stručný opis dodaného tovaru)
c) zmluvnú cenu zákazky v eur
d) finančný podiel na dodaní tovaru
e) obdobie realizácie od do (deň/mesiac / rok)
f) uchádzač môže uviesť aj kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa, číslo telefónu a e-mailový kontakt (dobrovoľný údaj)

V prípade, ak U uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, tzn. Dodanie tovaru (zmluvy) začalo pred 3 (tromi) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (rozhodné obdobie), U v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky služieb, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade, ak dodanie tovaru realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2. Požaduje sa uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva použitých záujemcom pri plnení zmluvy, a to predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva vo vzťahu k predmetu zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO 14001, resp. ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ stanovil v predmete zákazky požiadavky na environmentálnosť dodaných zariadení. Ak má dodávateľ zavedený systém environmentálneho manažérstva, je predpoklad, že tieto požiadavky na dodávku zariadení budú zo strany dodávateľa zabezpečené. Uvedené je dôležité aj z pohľadu zabezpečenia ekologickej likvidácie zariadení.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.12.2022 11:00
Miesto: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - https://eplatforma.vlada.gov.sk/.
2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), zverejnenej na stránke portálu EVO https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia .
3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné
obstarávanie (IS ÚVO ktorý ale už spravuje úrad vlády) https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.
4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať Z súťažné podklady v listinnej podobe.
5.Vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky
uchádzača.
7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na adrese helpdesk_eplatforma@vláda.gov.sk prípadne telefonicky počas prac. dní v čase od 08:00 do 16:00 hod.na +421220925100.
8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle (príručky
záujemca/uchádzač, videonávody, a pod.).
9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO verzia 18.0.
10. V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný
uchádzač vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne
osvedčených kópii, vytvorených zaručenou/ elektr. konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.
11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym
dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.
12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.
13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania Z/U, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že Z alebo U uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.
15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž, ak ponuka s najnižšou cenou presiahne PHZ.
16. Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia Výzvy vo vestníku VO.
17. Obstarávanie sa netýka obstarávania inovácií ani sociálnych aspektov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.11.2022