Stavebný dozor pre projekt kreatívne centrum Košického kraja

  Zadávateľ:
Košický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
225.644,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Košický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35541016
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Drahomíra Minčičová
Telefón: +421 557268404
Fax: +421 557268119
Email: drahomira.mincicova@vucke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://web.vucke.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stavebný dozor pre projekt kreatívne centrum Košického kraja
Referenčné číslo: NLZ_05_2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71520000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru a súvisiace inžinierske činnosti pri realizácii stavby: Kreatívne centrum Košického kraja
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
225 644,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Strojárenská 3, Košice, parcely číslo: 3205/1-3, 3205/13-15, 3205/17-18
Katastrálne územie: Letná
Okres: Košice I
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru a súvisiace inžinierske činnosti pri realizácii stavby: Kreatívne centrum Košického kraja. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku za ponuku podľa § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Trvanie v dňoch podľa bodu II.2.7) je podrobnejšie uvedené v čl. III Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy návrhu Zmluvy na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru (príloha č.2 SP).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej akoZVO). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
III.1.1.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO.
III.1.1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4
ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.4 Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods.2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.5 Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 a ods. 4 ZVO.
III.1.1.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z
informačných systémov verejnej správy, uchádzači v ponuke nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) ZVO.
III.1.1.7 V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ upozorňuje, že takýto uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredkladá doklad resp. doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom
mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), a písm. e) ZVO, z informačných systémov verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvných podmienok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.12.2022 13:00
Miesto: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadacia miestnosť č. 360
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1 Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 ZVO v systéme Eranet na URL adrese: https://ksk.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/269)
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
VI.3.2 Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
VI.3.3 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://ksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.
VI.3.4 Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.3.5 Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky
akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
V.3.6 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu
JED-u, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj", bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti.
VI.3.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 ZVO.
VI.3.8 Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.9 Verejný obstarávateľ v súlade s 66 ods. 7 zákona písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.10 Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.11.2022