Ochranné odevy a pomôcky 2

  Zadávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
  Predpokladaná hodnota:
142.276,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO: 42337402
Hlohovecká 2 , 95141 Lužianky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 901785457
Email: lucia.svecova@nppc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452608
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452608
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Veda a výskum
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Ochranné odevy a pomôcky 2
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
35113400-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie ochranných a bezpečnostných odevov pre potreby zamestnancov NPPC špecifikovaných v prílohe č. 1.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 276,90 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie ochranných a bezpečnostných odevov pre potreby zamestnancov NPPC špecifikovaných v prílohe č. 1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: b)Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo vykonávať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, pokiaľ je tento doklad verejne prístupný: napr.: výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra - túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V opačnom prípade, ak doklad verejne prístupný nie je, požaduje sa kópia oprávnenia.
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a na základe predloženého vyhlásenia podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov; V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená;
dodávateľ aj jeho subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania platnosti uzavretej zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri - Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v registri partnerov VS pri podpise zmluvy;
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
V prípade rámcovej dohody – odôvodnenie trvania presahujúce 4 roky: 2 roky
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2022