Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt s názvom Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – Križovatka s cestou II/538

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
147.162,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ondeček
Telefón: +421 517563713
Email: svp@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): https://www.po-kraj.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14 , 080 05 Prešov , 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ondeček
Telefón: +421 517563713
Email: ondecek.jaroslav@sucpsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.po-kraj.sk/sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt s názvom Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – Križovatka s cestou II/538
Referenčné číslo: 39VS/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71520000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výkonu činnosti stavebného dozoru, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
147 162,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
cesta II/537, okres Poprad, kraj Prešovský, katastrálne územie: Štrbské Pleso, Štrba
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania sú práce v rozsahu výkonu činnosti stavebného dozoru (SD), podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii
stavby: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
147 162,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
19
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód ITMS2014+: 302011BQI2
Výzva: IROP-PO1-SC11-2021-76 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj
multimodálneho dopravného systému
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 4 500,00 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
2.Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení, a teda nevyžaduje sa, aby uchádzač so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z Informačného systému verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
6.Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR,
poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
7.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.12.2022 10:00
Miesto: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej on-line sprístupnenie.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na online otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie je uskutočňované cez IS EVO na adrese https://www.uvo.gov.sk. Prístup k súťažným
podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné cez Informačný systém
EVO, ktorého správcom je Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa uskutočňuje prostredníctvom portálu
Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručke Záujemca / uchádzač, Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v položke menu Príručky.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu/zmluvy s
úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol obstarávateľ predpokladať.
4.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie je myslené, kedy bola správa odoslaná a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
5.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk.
6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky, spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú
uvedené v súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v Registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. Záujemci sú povinní riadiť sa ustanovením § 11 zákona o verejnom obstarávaní a Zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Ak
hospodársky subjekt použije JED, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného
obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.11.2022