Potraviny 2023

  Zadávateľ:
Mesto Humenné
  Predpokladaná hodnota:
262.867,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.12.2022 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.11.2022
  Dátum zverejnenia:
21.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Humenné
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00323021
Kukorelliho 34, 06628 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Milan Mihaľko
Telefón: +421 577863227
Email: milan.mihalko@humenne.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.humenne.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny 2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec, pekárenských výrobkov a ovocia a zeleniny pre školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohách č. 1 A až E - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej dohody pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
262 867,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup a dodávka ovocia a zeleniny
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania sú školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 je nákup a dodávka ovocia a zeleniny pre školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohách č. 1 - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej dohody pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40 752,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup a dodávka pekárenských výrobkov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania sú školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 je nákup a dodávka pekárenských výrobkov pre školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohách č. 1 - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej dohody pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 472,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania sú školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 je nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec pre školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohách č. 1 - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej dohody pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
79 642,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 32 ods. 3 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:
potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje len raz.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.12.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.12.2022 12:15
Miesto: Neverejné otváranie ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou systému EVO, sa uskutoční v súlade so zákonom v rámci systému EVO na adrese Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.11.2022