Interiérové vybavenie - výroba, montáž, doprava a iné súvisiace služby na základe projektu

  Zadávateľ:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Predpokladaná hodnota:
71.146,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.11.2022
  Dátum zverejnenia:
18.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
IČO: 31118259
Študentská 2, 91150 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Dvoráková
Telefón: +421 327400101
Fax: +421 327441383
Email: anna.dvorakova@tnui.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://tnuni.sk/aktuality
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Interiérové vybavenie - výroba, montáž, doprava a iné súvisiace služby na základe projektu
Referenčné číslo: 236/RRNaVO/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
39130000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výroba interiérového vybavenia vrátane montáže, dopravy a iných súvisiacich služieb na základe projektu Príloha č. 5 Rozloženie interiérových prvkov po miestnostiach.

Iné súvisiace služby predstavujú činnosti vo vzťahu k interiérovým prvkom, ktoré sú už v súčasnosti v danom priestore a :
-ktoré budú plne zachované a treba ich rešpektovať,
-ktoré uchádzač opraví alebo prerobí ( závažný konštrukčný zásah);
-ktoré budú zachované a uchádzač ich len presťahuje a prispôsobí novému účelu, vrátane sťahovania medzi
poschodiami a vešaniu na steny z rôznych materiálov;
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
71 146,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výroba interiérového vybavenia vrátane montáže, dopravy a iných súvisiacich služieb na základe projektu Príloha č. 5 Rozloženie interiérových prvkov po miestnostiach.

Iné súvisiace služby predstavujú činnosti vo vzťahu k interiérovým prvkom, ktoré sú už v súčasnosti v danom priestore a :
-ktoré budú plne zachované a treba ich rešpektovať,
-ktoré uchádzač opraví alebo prerobí ( závažný konštrukčný zásah);
-ktoré budú zachované a uchádzač ich len presťahuje a prispôsobí novému účelu, vrátane sťahovania medzi
poschodiami a vešaniu na steny z rôznych materiálov;
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len osoba, ktorá je oprávnená dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a ktorá nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedené podmienky sa považujú za preukázané, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v obdobnom registri iného členského štátu, v ktorom má sídlo.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti uchádzač preukáže zoznam zrealizovaných zákaziek a predložením vzoriek, alebo predložením čestného vyhlásenia o predložení vzoriek na výzvu verejného obstarávateľa (inštitút dočasného nahradenia vzoriek čestným vyhlásením), podľa pokynov uvedených vo výzve;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že v priebehu predchádzajúcich 3 rokov odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania dodával tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej súhrnnej hodnote 70.000 EUR bez DPH, z toho aspoň jednu úspešnú realizáciu dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ( podobným charakterom je dodanie interiérového kancelárskeho nábytku) v minimálnej hodnote 40.000 EUR bez DPH.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky realizácie zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve a v priloženej dokumentácií.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1Ponuky sa predkladajú prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

2Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

3.Miesto dodania predmetu zákazky: v objekte Rektorátnej budovy, ulica Študentská 2, Trenčín.

4.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 2.000 EUR. Informácie o tom, akým spôsobom je možné zložiť zábezpeku ponuky sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky.

5.Verejný obstarávateľ bude organizovať individuálne obhliadky na základe dopytu záujemcov. Informácie k organizácií obhliadky sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

6.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.11.2022