Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
2.679.692,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.11.2022
  Dátum zverejnenia:
18.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)
II.1.2) Hlavný kód CPV
35125300-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému v centrálnej mestskej zóne Trnavy pre potreby Mestskej polície v Trnave vrátane výkopových prác.
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby s názvom Rekonštrukcia kamerového systému, spracovanej spoločnosťou ARBE, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava, elektrotechnikom špecialistom na projektovanie, alebo konštruovanie elektrických zariadení Ing. Jozefom Zamorom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 679 692,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45112000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Centrum mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Kamerový systém bude konštruovaný ako multifunkčné interaktívne riešenie. Základnou myšlienkou pri konštrukcií systému je v maximálnej možnej miere zjednodušiť prácu v dohľadovom centre. Táto bude orientovaná predovšetkým na riešenie incidentov ktoré sú detegované automatickými inteligentnými funkciami analytických nástrojov ktoré sú integrovanou súčasťou systému.
Členenie na stavebné objekty podľa projektovej dokumentácie:
1. Kamery pre centrálnu mestskú zónu
2. CCTV centrálne záznamové, analytické a monitorovacie pracovisko a migrácia starého systému zariadenie
3. Zemné práce pre kamerový systém

Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch k predmetnej zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 679 692,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva č. OPII-2021/7/17-DOP - Moderné technológie II
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody v oddiele II.2.7) 10 mesiacov je uvedená z dôvodu funkcionality formulára, ktorý neumožňuje zadať konkrétny dátum ukončenia.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na financovanie zákazky z EÚ fondov vyžaduje, aby bolo celé plnenie, vrátane 1-mesačnej skúšobnej prevádzky ukončené najneskôr do 30.10.2023.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v časti G súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.12.2022 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bude prebiehať v mieste - online priestore systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku do tejto zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.11.2022