Potraviny 2023

  Zadávateľ:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
219.038,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.11.2022
  Dátum zverejnenia:
18.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00632333
Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
Telefón: +421 424455745
Fax: +421 424441408
Email: obstaravanie@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dubina.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny 2023
Referenčné číslo: 1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzky verejného obstarávateľa počas roka 2023.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
219 038,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie čerstvého opracovaného mäsa a mäsových výrobkov pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 1., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
56 320,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15511000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 2., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
34 380,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Chlieb a pečivo
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie čerstvého chleba a pečiva pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 3., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 422,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Mrazená hydina, ryby a mrazené výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie mrazenej hydiny a mrazených výrobkov pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 4., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 038,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ovocie a zelenina
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03220000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie čerstvého ovocia a zeleniny pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 5., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 395,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Rôzne druhy potravín
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie rôznych druhov potravín pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 6., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40 832,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Čerstvé vajcia
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie čerstvých vajec pre verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 610,89 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Zákusky
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15812200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie čerstvých zákuskov, nepoškodených, v zdravom, čerstvom stave, v najvyššej kvalite, a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ pre verejného obstarávateľa.
Rozpis jednotlivých položiek a technická špecifikácia je uvedená v dokumente Návrh na plnenie kritérií pre časť 8., ktorý je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 037,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2:
Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1
písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. d) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)
Podrobný opis podmienok účasti osobného postavenia je v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Postup online otvárania ponúk je uvedený v Manuáli pre dodávateľa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zábezpeka ponuky:
Zábezpeka sa vyžaduje. Celková hodnota zábezpeky je 10.300,00,- Eur (slovom desaťtisíctristo eur).
Z toho
pre časť 1: 2.800,00 EUR
pre časť 2: 1.700,00 EUR
pre časť 3: 1.000,00 EUR
pre časť 4: 1.000,00 EUR
pre časť 5: 1.800,00 EUR
pre časť 6: 2.000,00 EUR
pre časť 7: nepožaduje sa
pre časť 8: nepožaduje sa
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.11.2022