Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance

  Zadávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
4.297.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.12.2022 13:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.11.2022
  Dátum zverejnenia:
18.11.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Keslerová Ivana
Telefón: +421 907853957
Email: keslerova_ivana@vsdas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://vsds.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Referenčné číslo: 2906
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232210-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Práce na stavbe Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance v súlade s technickou špecifikáciou a projektovou dokumentáciou budú pozostávať zo zriadenia staveniska a prístupových ciest, zemných výkopových prác, betonážnych a demontážnych prác a montáž oceľovej konštrukcie stožiarov 1x110kV.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 297 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223100-7
45111300-1
45112400-9
45262300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: úsek výstavby vedenia 110 kV č. 6712 medzi Sninou a Sobrancami, bližšie uvedené v súťažných podkladoch
II.2.4) Opis obstarávania
Práce na stavbe Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance v súlade s technickou špecifikáciou a projektovou dokumentáciou budú pozostávať zo zriadenia staveniska a prístupových ciest, zemných výkopových prác, betonážnych a demontážnych prác a montáž oceľovej konštrukcie stožiarov 1x110kV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 297 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: PCI projekty
II.2.14) Doplňujúce informácie
Lehota dodania predmetu zákazky je do 30.09.2024.
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi bankovú záruku za riadne a včasné plnenie svojich povinností podľa zmluvy počas celej doby trvania zmluvy (vrátane záručnej doby). V bankovej záruke sa banka musí zhotoviteľovi zaviazať, že vyplatí objednávateľovi akúkoľvek sumu alebo sumy určené objednávateľom, nepresahujúce v súhrne 100 000,- eur... (bližšie uvedené v súťažných podkladoch)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Znenie príslušných podmienok účasti uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ nepožaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti stanovené v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 50 000 EUR. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa, prípadne aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie - PCI projekty.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.12.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2022 14:00
Miesto: Otváranie ponúk je neverejné - elektronickou formou
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
2. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: miesto realizácie - stavby je voľne prístupné a podľa priloženej projektovej dokumentácie je jednoznačne lokalizovateľné. Uchádzačom sa odporúča, aby si počas lehoty na predkladanie ponúk vykonali obhliadku miesta realizácie.
3.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4.Žiadosti o účasť, ponuky a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
5.Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému ERANET. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.
6.Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet
zákazky.
7.Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
8.Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy), na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.
9.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2022