Zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Prenčov

  Zadávateľ:
Obec Prenčov
  Predpokladaná hodnota:
30.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2022 13:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Prenčov
IČO: 00320943
Prenčov 300, 96973 Prenčov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Ciglanová
Telefón: +421 456726244
Email: prencov@prencov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.prencov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Prenčov
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zber, preprava (odvoz), zhodnocovanie a likvidácia komunálneho odpadu v obci Prenčov, zabezpečenie podkladov pre vedenie evidencie o odpadoch a vykonávania ďalších činností v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zber, preprava (odvoz), zhodnocovanie a likvidácia komunálneho odpadu v obci Prenčov, zabezpečenie podkladov pre vedenie evidencie o odpadoch a vykonávania ďalších činností v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobitného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len "ZoVO"). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobitného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa ZoVO.

2. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobitného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ZoVO alebo zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO alebo predložením dokladu podľa § 152 ods. 3 ZoVO.

3. Uchádzač môže predbežne doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") za podmienok uvedených v § 39 ZoVO a v súťažných podkladoch alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZoVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle ZoVO.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) Zákona o VO: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby

3. Podľa § 114 ods. 1 ZoVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED podľa § 39 Zákona o VO alebo predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doklad, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súhrnný (kumulatívny)
finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 40 000,- EUR bez DPH. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje poskytnutie služieb nakladania s komunálnym odpadom

Splnenie sa preukazuje predložením dokladu (napr. technický preukaz, leasingová zmluva, nájomná zmluva a
podobne) preukazujúcim skutočnosť, že uchádzač bude v čase plnenia predmetu zákazky disponovať minimálne jedným zberovým vozidlom určeným na zabezpečovanie zberu a prepravy (odvozu) odpadu.
Zberové vozidlo na zber komunálnych odpadov zo 110 l, 240 l a 1100 l zberných nádob, vriec. Na preukázanie splnenia podmienky účasti k vyššie uvedenému vozidlu uchádzač predloží Zoznam strojového vybavenia a príslušné doklady vrátane technického preukazu.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom Systému EVO. Výnimkou elektronickej komunikácie je doručenie podpísaného návrhu zmluvy spolu s prílohami úspešným uchádzačom do podateľne verejného obstarávateľa.

2. Súťažné podklady budú záujemcom / uchádzačom poskytnuté výhradne v elektronickej forme prostredníctvom Systému EVO.

3. V prípade, ak v súťažných podkladoch alebo oznámení bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je požadované.

4. Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a vložiť ich do Systému EVO ako súčasť ponuky.

5. Úspešný uchádzač počas súčinnosti potrebnej pre uzatvorenie zmluvy predloží doklady uvedené v súťažných podkladoch v časti Uzavretie zmluvy

6. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ak nastane niektorá zo situácií v zmysle § 11 Zákona o VO. Povinnosť zápisu do RPVS upravuje osobitný predpis (zákon č 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v z.n.p.).

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technickú špecifikáciu, kritériá vyhodnotenia ponúk ... uvádzame, že predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, nie je obstarávanie inovácií ani nie je verejným obstarávaním zameraným na uplatnenie sociálneho aspektu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2022