Káva II.

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
  Predpokladaná hodnota:
3.010,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 08:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 00738263
Priečinok 72, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Sekera
Telefón: +421 332832803
Email: martin.sekera@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452384
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452384
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Káva II.
Referenčné číslo: UVTOS-03296/36-HR-2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
15861000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Obstaranie potravín v rozsahu CPV
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 010,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Bližší opis sa nachádza v súťažných podkladoch - Výzve na predkladanie cenovej ponuky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenovej ponuky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2022