"Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká"

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
433.671,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Husíková
Email: khusikova@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspbb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
"Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká"
Referenčné číslo: RVO/2703/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú "Lieky pre potreby FnsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia.

Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 73 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode C- Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 73 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným dokladom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
433 671,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33621000-9
33632200-1
33661000-1
33661200-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,
NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ -1. poschodie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky je rozdelený na 66 častí. Bližš. špecifikácia jednotl. častí aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v SP v časti C- Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k SP a to v častiach č.1 Nadroparinum 19 KU/ml, sol inj 1 ml, č.2 Heparinum natricum 5 000 IU/ml, sol inj 10 ml, č. 3 Rivaroxabanum tbl flm 10 mg, č.4 Dabigatranetexilát cps dur 110 mg, č. 5Dabigatranetexilát cps dur 150 mg, č.6Apixabán 2,5 mg tbl flm, č. 7Apixabán 5 mg tbl flm, č. 8Kyselina tranexámová 100 mg/1 ml, sol in/ sol ijf,j 5 ml, č. 9 Koagulačné faktory IX, II, VII a X - 500 IU plv iol + 20 ml solv, č.10 Atracurium 10 mg/ml, sol inj/ sol ijf, 5 ml, č. 11Botulotoxín 10 U/1 ml, plv ino 10 ml, č. 12 Botulotoxín plv ino 100 LD50, č. 13Botulotoxín plv ino 500 U, č.14 Rokuróniumbromid 10 mg/ml, sol inj/ sol ijf 5ml, č. 15 Suxametónium plv ino 100 mg, č. 16 Tolperizón tbl flm 150 mg, č. 17 Mefenoxalón tbl 200 mg, č. 18 Baklofén tbl 10 mg, č. 19 Baklofén tbl 25 mg, č. 20Midazolam 5 mg/ml, sol ijf 10 ml, č. 21Midazolam 5 mg/ml,sol ijf 3 ml, č.22 Midazolam 5 mg/ml, sol ijf 1ml, č. 23 Zopiclon tbl flm 7,5 mg, č. 24 Cinolazepam tbl 40 mg, č. 25 Zolpidem tbl flm 10 mg, č. 26 Fenobarbital 200 mg/ml, sol inj 1ml, č. 27 Fenobarbital 15 mg tbl, č. 28 Dexmedetomidín 100 G/ml, con inf 2 ml, č. 29.Tramadol 100 mg/ml, gto por , č. 30Tramadol 50 mg/ml, sol inj/ sol ijf 2 ml, č. 31 Tramadol tbl/ cps/ cps dur 50 mg, č. 32Tramadol tbl plg/ cps pld 100 mg, č. 33Tramadol tbl plg/ cps pld 150 mg, č. 34Tramadol tbl plg/ cps pld 200 mg, č. 35Tramadol 37,5 mg + paracetamol 325 mg tbl flm/ tbl/ tbl dsp, č. 36 Tramadol 75 mg + paracetamol 650 mg tbl plg/ tbl flm/ tbl, č. 37Sufentanil 5 g/ml, sol inj/ sol inf 10 ml, č. 38 Sufentanil 5 g/ml, sol inj/ sol ijf 2 ml, č. 39 Sufentanil 50 g/ml, sol inj/ sol ijf 5 ml, č. 40 Morfín tbl flm 10 mg, č. 41 Morfín 1% 10 mg/1 ml, sol inj/ sol ijf 1 ml, č. 42 Petidín 50 mg/ml, sol inj 1 ml, č. 43 Fentanyl emp tdm 25 ug/hod, č. 44 Fentanyl emp tdm 75 ug/hod, č.45 Fentanyl emp tdm 50 ug/hod, č. 46 Fentanyl emp tdm 100 ug/hod., č. 47Fentanyl tbl slg 100 ug, č. 48Fentanyl tbl slg 200 ug, č. 49 Fentanylum 50 ug/ml, sol inj 2 ml, č. 50 Buprenorfín emp tdm 35 ug/hod., č. 51Buprenorfín emp tdm 52,5 ug/hod, č. 52 Buprenorfín emp tdm 70 ug/hod., č. 53 Oxykodón 10 mg / naloxón 5 mg tbl plg, č. 54 Oxykodón 20 mg / naloxón 10 mg tbl plg, č. 55 Oxykodón 5 mg / naloxón 2,5 mg tbl plg, č. 56 Tapentadol tbl plg 50 mg, č. 57 Tapentadolum tbl flm 50 mg, č. 58 Tapentadolum tbl plg 100 mg, č. 59 Tapentadolum tbl plg 200 mg, č. 60 Hydromorfón cps pld 2 mg. č. 61 Hydromorfón cps pld 4 mg, č. 62 Hydromorfón cps pld 8 mg, č. 63Kyselina acetylsalicylová tbl 500 mg, č. 64 Metamizolum natricum 500 mg/ml, gto por, č. 65 Metamizolum natricum 500 mg/ml, sol inj/ sol ijf 5 ml, č. 66 Metamizolum natricum tbl flm/ tbl 500 mg, č. 67Paracetamol 10 mg/ml, sol inf 100 ml, č. 68Paracetamol 10 mg/ml, sol inf 50 ml, č. 69 Paracetamol tbl/ tbl flm 500 mg, č 70 Paracetamolum sup 100 mg č. 71 Paracetamolum sup 500 mg, č.72 Ibuprofen 4 mg/ml, sol inf 100 ml č. 73Nalbuphinium chloridum 10 mg/ml, sol inj 2 ml
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
433 671,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:
1. § 33 ods. 1 písm. a)ZoVO - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky,

2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako
originály alebo ich úradne overené kópie,

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

4. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B- Podmienky účasti v bode 2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač
a) nebol v nepovolenom debete,
b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.

2. Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou
uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.

3.Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2022 13:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady, prípadné vysvetlenia, doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podanie v elektronickej forme, prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba Ing. Katarína Husíková, +421 48 441 3240, khusikova@nspbb.sk

3.Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky.
Výška zábezpeky predmetu zákazky je určená pre jednotlivé časti nasledovne.

Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 1000 € (slovom: jedentisíc eur)
Pre časť č. 8 predmetu zákazky: 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
Pre časť č. 12 predmetu zákazky: 650 € (slovom: šesťstopäťdesiat eur)
Pre časť č. 13 predmetu zákazky: 300 € (slovom: tristo eur)
Pre časť č. 14 predmetu zákazky: 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
Pre časť č. 15 predmetu zákazky: 150 € (slovom: stopäťdesiat eur)s
Pre časť č. 28 predmetu zákazky: 1100 € (slovom: jedentisícsto eur)
Pre časť č. 37 predmetu zákazky: 550 € (slovom: päťstopäťdesiat eur)
Pre časť č. 65 predmetu zákazky: 260 € (slovom: dvestošesťdesiat eur)
Pre časť č. 73 predmetu zákazky: 450 € (slovom: štyristopäťdesiat eur)

Ostatné informácie o zábezpeke sú uvedené v SP.
Všetky nevyhnutné informácie verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

5.Predmetné verejné obstarávanie, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 73 častí, čím deklaruje použitie sociálneho hľadiska v zmysle ZoVo, ktorý predstavuje pre verejného obstarávateľa taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Rozdelenie predmetu zákazky umožňuje podporu konkurenčného prostredia, čím sa do verejnej súťaže môže zapojiť väčší počet uchádzačov.

6.V prípade ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2022