Kompenzátor magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
60.464,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Ivana Kredatusová
Telefón: +421 914141170
Email: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.upjs.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Ivana Kredatusová
Telefón: +421 914141170
Email: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.upjs.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kompenzátor magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop
Referenčné číslo: ID-0166
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie kompenzátora magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop, pričom ide o komplexný aktívny systém pre rušenie DC aj AC vonkajšieho magnetického poľa.
Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj doprava, umiestnenie, inštalácia a montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie zamestnancov na prácu so zariadením.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
60 464,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38500000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie kompenzátora magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop, pričom ide o komplexný aktívny systém pre rušenie DC aj AC vonkajšieho magnetického poľa.
Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj doprava, umiestnenie, inštalácia a montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie zamestnancov na prácu so zariadením.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 464,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)
Kód ITMS:313011AUW7
Kód výzvy:OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Číslo zmluvy:089/2021/OPII/VA
Operačný program:Integrovaná infraštruktúra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z nasledovného dôvodu: ako vyplýva z opisu predmetu zákazky, predmetom je dodanie jedného uceleného komplexu kompenzátora magnetických polí, t.j. jednej aparatúry-prístroja, ktorá bude fungovať len kompletne a bude slúžiť jedinému účelu, v rámci nezávislého výskumu a vývoja.
Predmet zákazky preto nie je možné rozdeliť na časti, keďže predmetom je jediná položka.
Súčasťou dodania predmetu zákazky sú aj služby, ktoré sú neoddeliteľne spojené s obstarávaným predmetom zákazky, preto požadovanú dopravu, umiestnenie, montáž a inštaláciu a informácie o pristrojí a jeho používaní môže poskytnúť len samotný dodávateľ, a nie je možné uvedené služby oddeliť od samotného dodania tovaru.

Práve so zreteľom na fakt, že predmetom zákazky je jeden celistvý logický celok (jedna aparatúra-prístroj) a vzhľadom dosiahnutie cieľa verejného obstarávania, jediným spôsobom, ktorým je možné tento cieľ dosiahnuť je predmet zákazky nedeliť.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom, alebo v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.12.2022 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční online, na URL adrese: https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/166
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

2) Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz.

3) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov Európskej únie neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly verejnému obstarávateľovi ako prijímateľovi, nie však skôr ako deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, nie však skôr ako deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. § 47a zákona č, 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

5) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu ERANET dostupného na https://ultimaratio.eranet.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2022