Nákup a dodanie nábytku - stoly, kontajnery, poličky, stoličky

  Zadávateľ:
Spojená škola
  Predpokladaná hodnota:
9.132,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 08:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 42083788
Dominika Tatarku 4666/7, 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Kochanová
Telefón: +421 527721018
Email: kochanova.m@ssdtpp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.ssdtpp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup a dodanie nábytku - stoly, kontajnery, poličky, stoličky
Referenčné číslo: SŠ-366/3385/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
39130000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky zo 7 častí.
1.časť 17 ks kancelársky stôl typ 1 + 17 ks kontajner typ 10 + 1 ks kancelársky stôl typ 3)
2.časť 4 ks kancelársky stôl typ 2a + 4 ks kontajner typ 20a
3.časť 5 ks kancelársky stôl typ 2b + 5 ks kontajner typ 20b
4.časť 6 ks kancelársky stôl typ 4
5.časť 6 ks závesná polica na stenu
6.časť 22 ks stolička typ S1
7.časť 9 ks stolička typ S2
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 132,98 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia špecifikácia predmetov zákazky je uvedená v jednotlivých prílohách. Cenovú ponuku predkladá dodávateľ zvlášť za každú časť zákazky. Každá časť bude samostatne vyhodnocovaná.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a)Podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní/zákon).
V zmysle znenia § 117 ods. 5 zákona nesmie verejný obstarávateľ uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. V zmysle uvedeného sa podľa § 32 ods. 1 zákona verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutí v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

b)Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 zákona
Nevyžaduje sa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. od objednávky, najneskôr však do 23.12.2022.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným systémom IS EVO.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa v súlade s § 117 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. Obsah a informácie uvedené v ponuke budú použité výlučne len za účelom výberu zmluvného partnera.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy, ak bol na jej uzatvorenie vyzvaný.
Úspešný uchádzač akceptuje skutočnosť, že ho verejný obstarávateľ môže v prípade, ak nebude mať schválené finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorým je Regionálny úrad školskej správy v Prešove vyzvať na uzatvorenie objednávky, a to bezodkladne po schválení finančných prostriedkov zriaďovateľom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
nebude predložená ani jedna ponuka
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie
ak sa v priebehu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom verejnom obstarávaní pokračoval
ak cena úspešného uchádzača bude o viac ako 10 % vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, alebo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol obstarávateľ predpokladať
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2022