Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“

  Zadávateľ:
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
  Predpokladaná hodnota:
47.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00598453
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Karvai
Telefón: +421 907720350
Email: radovan.karvai@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1275
Hlavná adresa(URL): https://cem.sav.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Veda a výskum
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“
Referenčné číslo: 01/2022/MM/CEM SAV
II.1.2) Hlavný kód CPV
38437000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti a to v nasledovnom rozsahu:
1.časť predmetu zákazky spotrebný materiál.
2.časť predmetu zákazky klinický materiál.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov. Súťažné podklady sú dostupné: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452170
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1.časť predmetu zákazky spotrebný materiál.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38437000-7
33192500-7
18141000-9
24300000-7
33793000-5
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania:
1.časť predmetu zákazky- spotrebný materiál.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov. Súťažné podklady sú dostupné: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452170
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt pod názvom Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19 (kód projektu ITMS2014+: 313011ATT2)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Kód a názov výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01, Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. 105/2021/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5819837/
Časť: 2
II.2.1) Názov
2.časť predmetu zákazky klinický materiál.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33698000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania:
2.časť predmetu zákazky klinický materiál.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov. Súťažné podklady sú dostupné: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452170
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
79 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2023
Dátum ukončenia: 30.06.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt pod názvom Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19 (kód projektu ITMS2014+: 313011ATT2)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Kód a názov výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01, Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. 105/2021/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5819837/
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona o VO") preukázaným spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov).

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o VO.

V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy podľa §1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).


Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452170
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžadujú sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžadujú sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžadujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na predmet zákazky minimálne 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, okrem tovarov, kde výrobca určil presnú dobu exspirácie.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452170
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Trvanie rámcovej dohody nepresiahne štyri roky, výsledkom verejného obstarávania je uzavretie rámcovej dohody na obdobie od 01.02.2023 do 30.06.2023.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2022 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je on-line priestor IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality IS EVO na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v jednotlivých častiach predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 zákona o VO prostredníctvom funkcionality IS EVO, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk.
Informačný systém EVO je dostupný:
- https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
- https://eplatforma.vlada.gov.sk/
V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk IS EVO na e-mailovej adrese eplatforma@vlada.gov.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 209 25 100.

2.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o VO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o VO po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o VO.

3.Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom IS EVO a súčasne sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa uchádzač na profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1275 ).

4.Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu
zákazky.

6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným
uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia NFP, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP a/alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu verejného obstarávania.

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11
ods. 1 zákona o VO.

8.Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je to relevantné (zápis v RPVS).

9.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 zákona o VO upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností uchádzača.

10.Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 pism. a) b) zákona o VO vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o
subdodávateľoch a aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 pism. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO. Prípadné
zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 zákona o VO upravené v zmluve.

11.Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

12.Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke https://crz.gov.sk / .

13.Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Z dôvodu nedostatočného počtu znakov je pokračovanie v bode VI.4.3) tohto oznámenia.

Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia.

14.Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)
uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona
č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto
orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti úspešného uchádzača je podstatným
porušením zmluvy, ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť.

15. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené súťažnými podkladmi, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o VO.

16. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452170

17. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zloženie zábezpeky podľa § 46 zákona o VO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2022