Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice

  Zadávateľ:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
144.068,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
IČO: 36603350
Rastislavova 43 , 04191 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
Telefón: +421 911289285
Email: sovariova@vou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice
Referenčné číslo: 13/2022/VOU/1 opak.
II.1.2) Hlavný kód CPV
33161000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarania je dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure a koagulačných nožníc s adaptívnou tkanivovou technológiou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
144 068,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Chirurgické inštrumenty LigaSure
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33169000-2
33140000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Východoslovenský onkologický ústav a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarania je dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, ktoré sú kompatibilné s elektrochirurgickými generátormi Covidien. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
114 902,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33169000-2
33140000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Východoslovenský onkologický ústav a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarania je dodanie koagulačných nožníc s adaptívnou tkanivovou technológiou, ktoré sú kompatibilné s generátorom GEN11. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
29 166,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní (ďalej len"ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .PDF.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:
a) písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.
3. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do ZHS, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS podľa § 152 ZVO.
4. .Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verej. obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti určené verej. obstarávateľom.
5. Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO) sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len "SP"), ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34555/summary
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO;
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-obchodné meno a sídlo dodávateľa,
-obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-zmluvný termín plnenia, skutočný termín plnenia,
-rozsah a charakter dodávok tovaru,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovarov. V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena s DPH líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná hodnota (ďalej len cena),
-meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet časti zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ods.1písm. a)) sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len "SP"), ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34555/summary
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 09:15
Miesto: Miesto: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., riaditeľstvo - zasadacia miestnosť, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. 2 ZVO verejné, t.j. s účasťou uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnenie účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zákazka sa považuje za zákazku na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 ZVO.
2. Zákazka je rozdelená na dve (2) samostatné časti.
3. V zmysle §20 ZVO, verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34555/summary
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronickou formou prostredníctvom systému JOSEPHINE.
5. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2022