Nákup služobných motorových vozidiel

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
107.761,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2022
  Dátum zverejnenia:
16.11.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Patrik Šimek
Telefón: +421 259494111
Email: patrik.simek@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup služobných motorových vozidiel
Referenčné číslo: A/2022/D110/3
II.1.2) Hlavný kód CPV
34100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kúpa 2 (dvoch) nebúraných/ nepoškodených mierne jazdených alebo predvádzacích osobných motorových vozidiel vyššej triedy benzínovej alebo naftovej motorizácie a 1 (jedného) nebúraného/ nepoškodeného mierne jazdeného alebo predvádzacieho osobného motorového vozidla vyššej triedy benzínovej alebo naftovej motorizácie, pohonom 4x4 kategórie kombi alebo SUV pre potreby Ministerstva dopravy a výstavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
107 761,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kúpa dvoch nebúraných/ nepoškodených mierne jazdených alebo predvádzacích osobných motorových vozidiel vyššej triedy benzínovej alebo naftovej motorizácie pre potreby MDV SR.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34110000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup služobných motorových vozidiel: Predmetom zákazky je kúpa 2 (dvoch) nebúraných/ nepoškodených mierne jazdených alebo predvádzacích osobných motorových vozidiel vyššej triedy benzínovej alebo naftovej motorizácie pre potreby Ministerstva dopravy a výstavby. Maximálny nájazd je do 30.000 kilometrov a do 3 (troch) rokov veku. Vozidlá musia byť servisované u autorizovaného predajcu značky a musia mať servisnú knižku. Verejný obstarávateľ akceptuje aj elektronickú servisnú knižku. Pôvod vozidla prvý majiteľ, vozidlá musia mať platný slovenský technický preukaz, COC certifikát a platnú STK a EK,..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
67 675,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kúpa jedného nebúraného/ nepoškodeného mierne jazdeného alebo predvádzacieho osobného motorového vozidla vyššej triedy benzínovej/naftovej motor., pohonom 4x4, kategórie kombi/SUV pre potreby MDV SR.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34113000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup služobných motorových vozidiel: Predmetom zákazky je kúpa 1 (jedného) nebúraného/ nepoškodeného mierne jazdeného alebo predvádzacieho osobného motorového vozidla vyššej triedy benzínovej alebo naftovej motorizácie, pohonom 4x4, kategórie kombi alebo SUV pre potreby Ministerstva dopravy a výstavby. Maximálny nájazd je do 30.000 kilometrov a do 3 (troch) rokov veku. Vozidlo musia byť servisované u autorizovaného predajcu značky a musí mať servisnú knižku. Verejný obstarávateľ akceptuje aj elektronickú servisnú knižku. Pôvod vozidla prvý majiteľ, vozidlo musí mať platný slovenský technický preukaz, COC certifikát a platnú STK a EK.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
40 086,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. písm. e) a f) 1 ZVO.
Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 11:00
Miesto: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - https://eplatforma.vlada.gov.sk/ .
2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), zverejnenej na stránke portálu EVO
https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia.
3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné
obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca
predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné subjekt po prihlásení do IS ÚVO
zaregistrovať https://eplatforma.vlada.gov.sk/ .
4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným
podkladom a preto VO nebude poskytovať súťažné podklady v listinnej podobe.
5.Vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické
kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky
uchádzača.
7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na
e-mailovej adrese helpdesk eplatforma@vlada.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08:00 do
16:00 hod.na + 421 2 02 209 25 100.
8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚV (príručky
Z/U, videonávody, a pod.).
9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO
verzia 18.0.
10. V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný
uchádzač vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne
osvedčených kópii, vytvorených zaručenou/ elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.
11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym
dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO. JED je možné nájsť na
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a
poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.
12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.
13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO,
VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí.
14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania Z/U, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 8 ZVO.
15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak ponuka s najnižšou cenou presiahne PHZ.
16. Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny
na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO.
17. Obstarávanie sa netýka zeleného VO, obstarávania inovácií ani sociálnych aspektov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.11.2022