Poistenie motorových vozidiel K NR SR

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 09:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.11.2022
  Dátum zverejnenia:
15.11.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Macková
Telefón: +421 259722206
Email: zuzana.mackova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452098
Hlavná adresa(URL): www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poistenie motorových vozidiel K NR SR
Referenčné číslo: CRD-2370/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom / držiteľom je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa:
Časť A) zákazky: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Časť B) zákazky: Havarijné poistenie motorových vozidiel pre prípad: havárie, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, úmyselného poškodenie alebo zničenia / vandalizmus, poistenie prepravovaných osôb, vecí, batožiny, výbavy a skiel.

Predmetom zákazky sú poistné služby, nie služby sprostredkovania poistenia.

Zákazka je rozdelená na 2 časti, a to podľa špecifikácie predmetu zákazky na časť A ) zákazky a na časť B) zákazky.
Časť A) zákazky: Predmetom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je súbor vozidiel, ktorých vlastníkom / držiteľom je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 A výzvy na predkladanie cenovej ponuky (ďalej aj ako "PZP" alebo aj ako" povinné zmluvné poistenie").

Časť B) zákazky: Havarijné poistenie motorových vozidiel pre prípad: havárie, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti, úmyselného poškodenie alebo zničenia / vandalizmus, poistenie prepravovaných osôb, vecí, batožiny, výbavy a skiel, je súbor vozidiel, ktorých vlastníkom / držiteľom je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 B výzvy na predkladanie cenovej ponuky (ďalej aj ako "HP" alebo aj ako "havarijné poistenie").

Predpokladaná hodnota časti A) zákazky je 11760,84 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota časti B) zákazky je 47483,42 EUR bez DPH.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
59 244,26 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Či je záujemca / uchádzať oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky skúma verejný obstarávateľ sám, prostredníctvom založenie si informatívneho výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky, resp. Živnostenského registra Slovenskej republiky alebo ich ekvivalentu do spisu.

Predmetom zákazky sú poistné služby, nie služby sprostredkovania poistenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Záujemca / uchádzač môže predložiť ponuku len na jednu časť zákazky alebo aj na obidve časti zákazky. Každá časť zákazky bude vyhodnotená samostatne.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.11.2022