„Vývoj webového portálu pre Národný katalóg otvorených dát (NKOD)“

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
81.885,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.11.2022
  Dátum zverejnenia:
15.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@mirri.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mirri.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Vývoj webového portálu pre Národný katalóg otvorených dát (NKOD)“
Referenčné číslo: 96/NHZ/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ realizuje národný projekt Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov, ktorý nadväzuje na národný projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda, ktorého cieľom je rozvoj a dobudovanie centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupnenie otvorených údajov verejnej správy.

Za účelom naplnenia cieľov tohto národného projektu verejný obstarávateľ pristupuje k zabezpečeniu vytvorenia informačného systému Webový portál pre NKOD, ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
81 885,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ realizuje národný projekt Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov, ktorý nadväzuje na národný projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda, ktorého cieľom je rozvoj a dobudovanie centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupnenie otvorených údajov verejnej správy.

Za účelom naplnenia cieľov tohto národného projektu verejný obstarávateľ pristupuje k zabezpečeniu vytvorenia informačného systému Webový portál pre NKOD, ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám verejného obstarávateľa.

Predmetom zákazky pre predkladanie ponúk nie sú všetky komponenty OD2.0, ale len komponent Webový portál pre NKOD.

Verejný obstarávateľ požaduje:
a) zhotovenie informačného systému v súlade so špecifikáciou verejného obstarávateľa;

b) vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške č. 85/2020 pre realizačnú fázu s ID R-01 až R4;

c) realizáciu riešenia, vrátane implementácie a testovania, ktorá zahŕňa:
1. vývoj, zabezpečenie a poskytnutie súčinnosti verejnému obstarávateľovi pri implementácii Informačného systému a pri uvedení Informačného systému do prevádzky na produkčnom pracovisku verejného obstarávateľa,
2. vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov vrátane vyhotovenia súvisiacej dokumentácie,
3. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia Informačného systému a ich integrácia a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku verejného obstarávateľa,
4. overenie funkčnosti a úplnosti Informačného systému a jeho jednotlivých častí,
5. tvorba manuálov k SW (tvorba užívateľskej dokumentácie užívateľských príručiek),
6. vyhotovenie dokumentácie o Informačnom systéme;

d) poskytnutie post-implementačnej podpory v zmysle § 8 ods. 7 Vyhlášky č. 85/2020 v dĺžke trvania 3 (tri) mesiace od nasadenia Informačného systému do prevádzky (so skutočnými prevádzkovými dátami Informačného systému) a v rozsahu 3 (tri) človekodní týždenne, v rámci ktorej Zhotoviteľ najmä
1. poskytne všetky potrebné informácie, vedomostí a zručností (a to aj formou školení, ak ich Zhotoviteľ vykonáva) vzťahujúcich sa k prevádzke Informačného systému, ako aj konkrétne konzultácie týkajúcich sa Informačného systému, a to verejnému obstarávateľovi alebo subjektu verejným obstarávateľom určeným, po nasadení Informačného systému do prevádzky,
2. poskytne primeranú súčinnosť verejnému obstarávateľovi (najmä vo forme konzultácií) pri príprave verejného obstarávania na SLA Zmluvu pre Informačný systém,
3. spolupracuje s verejným obstarávateľom pri riešení užívateľských incidentov, a to najmä formou poradenstva, konzultácií alebo opravy Vytvoreného zdrojového kódu;

e) ostatné dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre realizáciu Diela, najmä pre uvedenie Informačného systému do prevádzky, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť verejného obstarávateľa.

Predložená ponuka musí byť predložená v súlade s podmienkami účasti určenými verejným obstarávateľom a zároveň obsahovať doplnenú Cenovú ponuku a Zoznam subdodávateľov.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky, ako i relevantné prílohy sa nachádzajú v dokumentoch v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Otvorené údaje 2.0 Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov, Číslo projektu: Z311071Y652, Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať služby v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení poskytovať služby (napríklad výpis u obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.

Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako "ZVO") - zoznam poskytnutých služieb na podobný alebo porovnateľný predmet zákazky za predchádzajúce štyri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam poskytnutých služieb obsahoval minimálne:
- názov a sídlo odberateľa,
- kontaktné údaje zodpovednej osoby odberateľa (e-mail alebo telefonický kontakt),
- predmet poskytnutého plnenia zmluvu/zákazky,
- lehota/doba poskytovania služby,
- cena poskytnutej služby v EUR s DPH celkom za požadované obdobie.

Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Uchádzač identifikuje vo svojej ponuke referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO (ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač musí disponovať dvoma (2) skúsenosťami s poskytovaním služieb na podobný alebo porovnateľný predmet zákazky, ktorými musí písomne preukázať, že za predchádzajúce štyri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval predmetné služby vo finančnom objeme min. 70 000 EUR s DPH (kumulatívne).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade ak záujemca predkladá/uvádza zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služby (zmluvy/zákazky) začalo pred štyrmi (4) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluvu/zákazku, ktorej realizácia začala pred viac ako štyrmi (4) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služieb, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak poskytnutia služieb realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

Poznámka: Verejný obstarávateľ uplatnil § 34 ods. 2 ZVO, keď na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže požadoval obdobie predchádzajúcich štyroch rokov, za ktoré je možné uvádzať zákazky podobného charakteru v zozname poskytnutých služieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač musí disponovať dvoma (2) skúsenosťami s poskytovaním služieb na podobný alebo porovnateľný predmet zákazky, ktorými musí písomne preukázať, že za predchádzajúce štyri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval predmetné služby vo finančnom objeme min. 70 000 EUR bez DPH (kumulatívne).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia v rámci zákazky sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy (EVO).

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, t. j. slovenský jazyk alebo český jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Ponuku žiadame predložiť prostredníctvom dokladov, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti v zmysle III.1.1), III. 1.3) a doplnených a oprávnenou osobou podpísaných príloh Cenová ponuka a Zoznamu subdodávateľov. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady na predmet zákazky, ako aj náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza uchádzač zaokrúhlene na maximálne dve desatinné miesta. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk.

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na vývoj softvérového diela Webový portál otvorených údajov 2.0 (ďalej len zmluva o dielo) uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.11.2022