Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
794.257,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.11.2022
  Dátum zverejnenia:
15.11.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
Telefón: +421 556153153
Email: frantiska.sovariova@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unlp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou
Referenčné číslo: UNLP-2022-23/1NZ-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
24111500-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarania je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, v predpokladaných objemoch a množstvách pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania resp. jednotlivých častí predmetu obstarania, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa sú uvedené v časť C. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch. (ďalej len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
794 257,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24110000-8
24111000-5
24111100-6
24111300-8
24321115-9
44611100-7
44611110-0
44612000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracoviská na Rastislavovej 43, 041 90 a Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližšia špecifikácia predmetu obstarania pre časť I. predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
749 417,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodanie kvapalného dusíka
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24111800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracoviská na Rastislavovej 43, 041 90 Košice a Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližšia špecifikácia predmetu obstarania pre časť II. predmetu zákazky, je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 840,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1. nasledovne:
a) písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.

3. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddiely, podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v SP, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34209/summary
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní -
podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO;
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
-obchodné meno a sídlo dodávateľa,
-obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-zmluvný termín plnenia, skutočný termín plnenia,
-rozsah a charakter dodávok tovaru,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovarov. V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena s DPH líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná hodnota (ďalej len cena),
-meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
Uchádzač v zozname dodaných tovarov za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania, preukáže, že realizoval zákazky rovnakého ale podobného charakteru týkajúce sa dodania medicinálnych, technických a špeciálnych plynov. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz dodaní tovarov, ktorých poskytnutie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodaných tovarov, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodanie tovarov poskytoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, poskytnutý ním samotným. V prípade, ak obsahuje referencia alebo dôkaz o dodaní tovarov aj dodanie iného tovaru ako je predmet zákazky, odčlení sa a započíta sa iba finančný objem za dodané tovary rovnakého alebo podobného charakteru.
Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddiely, podmienky účasti preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť sú kompletne uvedené v SP, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34209/summary
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: pre časť I.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodaných tovarov (medicinálne, technické a špeciálne plyny) rovnakého alebo podobného charakteru ako časť I. predmetu zákazku, uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky SP. Uchádzač predloží potvrdené referencie od odberateľov, s ktorým/i mal/má uzatvorenú zmluvu na dodanie tovarov (medicinálne, technické a špeciálne plyny) rovnakého alebo podobného charakteru, vo výške 500.000 EUR bez DPH, kumulatívne za posudzované obdobie.
pre časť II.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodaných tovarov (skvapalnený dusík) rovnakého alebo podobného charakteru ako časť II. predmetu zákazku, uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky SP. Uchádzač predloží potvrdené referencie od odberateľov, s ktorým/i mal/má uzatvorenú zmluvu na dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru, vo výške minimálne kumulatívne za posudzované obdobie vo výške 35 000 EUR bez DPH, kumulatívne za posudzované obdobie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.12.2022 10:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom funkcionality sw. JOSEPHINE. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. 2 ZVO verejné, t.j. s účasťou uchádzačov, ktorí predložili ponuku, v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Súťažné podklady a všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky k predmetnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34209/summary , čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v súlade s §20 ZVO výhradne elektronickou formou prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov/dokumentov preukazujúcich splnenie ostatných požiadaviek na predmet obstarania, ktoré sú podrobne popísané v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky v SP
5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku 5 000 EUR pre časť I. predmetu obstarania a 1 000 EUR pre časť II. predmetu obstarania.6. Verejný obstarávateľ požaduje účasť na vykonaní obhliadky miest dodania predmetu obstarania. Obhliadku je nutné dohodnúť s kontaktnými osobami verejného obstarávateľa, v pracovné dni od 8.00hod. do 14.00 hod., v termíne od 21.11.2022 do 12.12.2022
6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.
7. Uchádzači, s ktorými bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora v súlade s platnou legislatívou.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.11.2022