Rozvoj a technická podpora prevádzky aplikácie RINA (referenčná implementácia národnej aplikácie) a prislúchajúcich webservisov

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
75.988,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.11.2022
  Dátum zverejnenia:
15.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
IČO: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Böhmer
Telefón: +421 906179846
Email: jan.bohmer@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.socpoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozvoj a technická podpora prevádzky aplikácie RINA (referenčná implementácia národnej aplikácie) a prislúchajúcich webservisov
Referenčné číslo: 54726-1/2022-BA
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb rozvoja a technickej podpory prevádzky aplikácie RINA vo vyhotovení full stack (plná verzia) a prislúchajúcich webservisov, Deployment Tool a Migračného Tool RINA20 - RINA20, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je RINA integrovaná ako aj špecifikáciami Európskej komisie pre RINA.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
75 988,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb rozvoja a technickej podpory prevádzky aplikácie RINA vo vyhotovení full stack (plná verzia) a prislúchajúcich webservisov, Deployment Tool a Migračného Tool RINA20 - RINA20, za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená sústavná interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je RINA integrovaná ako aj špecifikáciami Európskej komisie pre RINA.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2022