Alkoholické a nealkoholické nápoje pre VaRCP SR Krpáčovo

  Zadávateľ:
Krajská prokuratúra
  Predpokladaná hodnota:
37.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.11.2022 12:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.11.2022
  Dátum zverejnenia:
15.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Krajská prokuratúra
IČO: 00166456
Partizánska cesta 1, 97562 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Mlynárčiková
Telefón: +421 484147760 / 484338513
Fax: +421 48747769
Email: kristina.mlynarcikova@genpro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452164
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452164
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Alkoholické a nealkoholické nápoje pre VaRCP SR Krpáčovo
II.1.2) Hlavný kód CPV
15900000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelný odber a dodávka rôznych druhov alkoholických a nealkoholických nápojov vyšpecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto výzvy, na dobu určitú a to od 01. 12. 2022 do 30. 11. 2023, na základe čiastkových priebežných objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodaného tovaru do skladu na mieste dodanie. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresnené pri pravidelných objednávkach. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy aj s predpokladaným množstvom odobratého tovaru počas celého trvania zmluvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Sortiment, druhy tovarov a predpokladané množstvo odberu je uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy - Sortiment požadovaného tvoaru pre zákazku s nízkou hodnotou "Potraviny pre VaRCP SR Krpáčovo"
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
- na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemusí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, alebo náhľad do záznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní , ktorý vedie úrad pre verejné obstarávanie pokiaľ si verejný obstarávateľ vie túto skutočnosť overiť sám vo verejne dostupnom príslušnom registri v ktorom je uchádzač zapísaný
- na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemusí predložiť čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní , verejný obstarávateľ si túto skutočnosť vie overiť sám na webovej stráne Úradu pre verejné obstarávanie.. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje a
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.11.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie bude realizované ako zákazka s nízkou hodnotou prostredníctvom IS EVO so zverejnením vo Vestníku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2022