Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3

  Zadávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.717.590,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.11.2022
  Dátum zverejnenia:
15.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová
Telefón: +421 335559521
Email: vo@trnava-vuc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava-vuc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3
Referenčné číslo: 15139/2022/OVO-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na úprave koruny hrádze pre vybudovanie cyklotrás. Práce bude realizované na dvoch úsekoch:
1.Moravská cyklotrasa: úsek 2. Eurovelo 13 cyklolávka cez rieku Myjava
2.Moravská cyklotrasa: úsek 3. cyklolávka cez rieku Myjava Brodské,
na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Vodales s. r. o., Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen 2,
s aktualizovaným rozpočtom v 05/2022.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 717 590,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
začiatok - Ochranná hrádza, ktorá začína pri ceste III/1144 medzi Moravským Svätým Jánom a Hohenau v Rakúsku a
končí pri ceste II/425 Brodské Lanžhot- Břeclav
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na úprave koruny hrádze pre vybudovanie cyklotrás. Práce bude realizované na dvoch úsekoch:
1.Moravská cyklotrasa: úsek 2. Eurovelo 13 cyklolávka cez rieku Myjava
2.Moravská cyklotrasa: úsek 3. cyklolávka cez rieku Myjava Brodské,
na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Vodales s. r. o., Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen 2,
s aktualizovaným rozpočtom v 05/2022.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 717 590,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: projekt Clean Mobility, názov operačného programu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko, kód projektu v ITMS2014+: 305031ADA8
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten,
kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu,
1.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: verejný obstarávateľ nepožaduje
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:

3.1podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

3.2podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona - uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu predmetu zákazky, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

3.4 podľa § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 zákona - uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou
potvrdzujúci zavedenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14 001, v rozsahu predmetu zákazky, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom v zmysle schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu, alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o uskutočnení stavebných prác, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov v minimálnej súhrnnej hodnote 1 500 000 eur bez DPH, z toho jednu referenciu realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti s požadovaným predmetom zákazky v minimálnej hodnote 100.000,00 eur bez DPH, resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa
(odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskej stavby (diaľnice, cesty, cyklistická komunikácia, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská). Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom /investorom).

Ak sú predmetom referencie aj stavebné práce iného charakteru, ako sú požadované referenčné stavebné práce,
verejný obstarávateľ požaduje odčleniť zhotovenie stavebných prác požadovaného charakteru od ostatných stavebných prác, ktoré nie sú požadovaného charakteru. Uchádzač je povinný uviesť cenu len za stavebné práce požadovaného charakteru.

Verejný obstarávateľ uzná len tie časti referenčných stavebných prác, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o zhotovenie stavebných prác, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo stanoveného rozhodného obdobia.
Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem prác (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať rozsah prác, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť poskytnutých informácií a údajov.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti aspoň 1 osoby odborne spôsobilej vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby - dopravné stavby. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou.

Uchádzač pri navrhovanom stavbyvedúcom preukáže odbornú kvalifikáciu platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na inžinierske stavby - dopravné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby - dopravné stavby. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 11:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov. Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo Výzve na predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO.

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

Zákazka bude zadaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 112-116 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2022