Zariadenia kompostárne Mesta Levice_opakované VO_2022

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
116.683,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.12.2022 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.11.2022
  Dátum zverejnenia:
14.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.levice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zariadenia kompostárne Mesta Levice_opakované VO_2022
Referenčné číslo: 2022/2/Zar./Levice
II.1.2) Hlavný kód CPV
43414000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení/technického vybavenia pre kompostáreň Mesta Levice, ktoré sú nové, nie sú repasované, opravované alebo používané.
Predmet zákazky sa delí na časti:
časť 1 Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks
časť 2 Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks podľa technickej špecifikácie v Súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
116 683,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Časť: 2
II.2.1) Názov
Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks podľa podrobnej technickej špecifikácie uvedenej v Súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
232 731,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP- PO1-SC111-2019-56
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a sú uvedené v Súťažných podkladoch v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (podľa § 32 ZVO)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.12.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.12.2022 13:00
Miesto: Na kontaktnej adrese: E&L Consulting s. r. o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka 1. poschodie. Členovia komisie na otváranie ponúk majú elektronický prístup k ponukám, preto fyzická účasť všetkých členov komisie na otváranie ponúk nie je potrebná.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO ver. 18. Viď Príručka k funkcionalite On-line sprístupnenie ponúk na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Ponuky budú sprístupnené funkcionalitou IS EVO ver. 18 "On- line".
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ (VOb) požaduje, aby počas platnosti zmluvy uchádzač/dodávateľ:
1.1Na faktúrach bude dodávateľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.
1.2VOb vyžaduje záručnú dobu na všetky časti predmetu zákazky 36 mesiacov.
1.3VOb požaduje poistenie predmetu zmluvy počas prepravy do miesta dodania verejného kupujúceho.
1.4VOb požaduje, aby dodávateľ po dobu záručnej doby disponoval a používal pri záručných opravách originálne a nové náhradné diely, potrebné pre riadnu prevádzku dodaných zariadení.

2. V prípade rozhodnutia VOb predložiť dokumentáciu z VO na druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy poskytovateľovi NFP, na základe dobrovoľnej žiadosti VOb zmluva môže byť podpísaná až po ukončení finančnej kontroly alebo po ukončení konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného, a len za predpokladu, že nebudú identifikované nedostatky v procese VO; záverom kontroly poskytovateľa môže byť súhlas alebo nesúhlas s podpisom zmluvy. Podľa výsledku kontroly VOb buď pristúpi k podpisu zmluvy alebo bude opakovať proces VO.

3. Ak nebude VOb postupovať podľa predchádzajúceho bodu 2, zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy v prípade predloženia dokumentácie z VO poskytovateľovi NFP na štandardnú ex post kontrolu po podpise zmluvy s dodávateľom. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) po ukončení finančnej kontroly, po doručení správy z kontroly, alebo v rámci ktorej VOb súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušného MP; (ii) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v CRZ.

4. VOb si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so ZVO aj v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO.

5. Úspešný uchádzač v pozícii predávajúceho sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúcim je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.

6. Iná osoba v kontexte § 33 ods. 2 ZVO a § 34 ods. 3 ZVO, prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, sa podieľa na plnení predmetu zákazky v rozsahu svojho záväzku, ktorý jej vyplýva z písomnej zmluvy podľa § 33 ods. 2 ZVO alebo podľa § 34 ods. 3 ZVO, ktorú predložil uchádzač vo svojej ponuke a ktorou preukazoval splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti. Rozsah záväzku uvedie uchádzač v príslušnej prílohe návrhu zmluvy ak to je uplatniteľné.

7.Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 ZVO preukázanie alebo splnenie relevantných osobitných zmluvných podmienok (§ 42 ods. 12 ZVO) uvedených v predchádzajúcich bodoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.11.2022