Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé

  Zadávateľ:
Obec Oravské Veselé
  Predpokladaná hodnota:
241.884,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.12.2022 13:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.11.2022
  Dátum zverejnenia:
14.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Oravské Veselé
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00650498
Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Albín Maslaňák
Telefón: +421 435596123
Fax: +421 435524680
Email: starosta.maslanak@oravskevesele.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6796
Hlavná adresa(URL): www.oravskevesele.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé
II.1.2) Hlavný kód CPV
31620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov ktorých výsledkom
bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok.
Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy. Požadovaná záruka na jednotlivé komponenty je 5 rokov.
Dodávaný systém musí byť kompatibilný / pripojiteľný s existujúcim systémom SEHIS (celoštátny varovný a vyrozumievací systém) na regionálnej a národnej úrovni, so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
241 884,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32570000-9
32580000-2
32200000-5
32260000-3
32344270-9
32344270-9
48510000-6
32581000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Oravské Veselé
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Dodávaný systém bude kompatibilný s existujúcim systémom SEHIS na regionálnej a národnej úrovni so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR, nakoľko po realizácii projektu prebieha niekoľko krát odskúšavanie celého systému. Uvedenie do prevádzky prebieha v súčinnosti s týmito zložkami.
Základným parametrom je nepretržité kontrolovanie pred nepriaznivým počasím a nadmernými zrážkami, ktoré sú spúšťačom lokálnych prietrží a iných prírodných javov. Medzi ďalšie parametre je potrebné zaradiť rýchlosti vetra, teplôt a vlhkosti vzduchu. Vzhľadom na flexibilitu systémov je možné ho využiť nie len pri krízových situáciách, ale aj pri každodennom chode obce.
Stanica v pravidelných intervaloch meria sledované hodnoty. V oblasti bez dodávky elektrickej energie je možné ich napájať prostredníctvom solárnych panelov a batérií. Po prekročení hraničných hodnôt systém odvysiela informácie na dispečing a to prostredníctvom Globálneho systému mobilných komunikácií (ang. Global System for Mobile Communications) ďalej len GSM / Univerzálna paketová rádiová služba (ang. General Packet Radio Service) ďalej len GPRS pripojenia, prostredníctvom rádiovej siete, alebo káblovým pripojením. Dispečing čo je spravidla rozhlasová ústredňa a riadiaci počítač na základe nich vykoná nastavenú úlohu:
- Odvysiela do siete hlásičov varovanie
- Pošle krátku textovú správa (Short Message Service) dalej len SMS starostovi a kompetentným osobám
- Umožní starostovi odvysielať živé hlásenie prostredníctvom jeho mobilného telefónu alebo prostredníctvom rozhlasovej ústredne
- Hromadne odošle SMS všetkým obyvateľom mesta podľa pripraveného zoznamu.

Zoznam tovarov predmetu zákazky:
1Riadiaca ústredňa systému bez sirény RT1 - 1 ks
2Bezdrôtový koncový bod hlásič, digitálny - 125 ks
3Vysielací pult - 1 ks
4Ústredňa hlásičov s anténou - 1 ks
5Ovládacia jednotka varovného systému - 1 ks
6Modul GSM/GPRS - 1 ks
7Modul: ovládanie cez telefón - 1 ks
8Modul: vyrozumenie na telefón a SMS - 1 ks
9Modul: prepojenie s meteostanicou - 1 ks
10Meteostanica - teplota, vlhkosť - 1 ks
11Anemometer - rýchlosť a smer vetra - 1 ks
12Zrážkomer - 1 ks
13Aplikačný softvér - 1 ks
14PC pre archiváciu a zber dát - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
241 884,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310031T642
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OPKZP-PO3-SC311-2017-24
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači so sídlom alebo miestom podnikania v SR v ponuke nepredkladajú:
- výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
Upozornenie: Uchádzač poskytne za účelom získania výpisu z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Dodávateľ (úspešný uchádzač) sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje že predloží k podpisu zmluvy podrobný technický opis prepojenia s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany SR, spôsob aktivácie rozhlasov ROR a technické informácie o rozhraní prepojenia na strane varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany SR, t.j. typový projekt autonómneho systému (v súlade s vyhláškou č. 388/2006 Z.z ) s podrobným technickým opisom prepojenia s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany a spôsob aktivácie sytému t.z.v. Typový projekt.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.12.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2022 13:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je komunikačný systém IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Pri vyhodnotení ponúk sa nepoužije elektronická aukcia.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO.
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v IS EVO považuje okamih jej odoslania v systéme.
Ponuku je potrebné v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť elektronicky a to vložením do IS EVO.
Predkladanie ponúk je umožnené iba validovaným hospodársky subjektom ÚVO.
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti nie je zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.11.2022