LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne

  Zadávateľ:
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
317.277,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.11.2022
  Dátum zverejnenia:
11.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
IČO: 00647781
Likavka 9 , 03495 Likavka
Slovensko
Kontaktná osoba: PACTUM PARK, s.r.o.
Telefón: +421 908276903
Email: tender@pactumpark.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.likava-css.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Referenčné číslo: 3/D29/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka.

Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie 1.NP má rozmery 17,6 x 42,4 m, je nebytové a vstupuje sa do neho z hlavnej budovy a teda z bloku A. Na tomto podlaží sa nachádzajú spojovacie chodby, skladovacie priestory, práčovne, žehliareň, sušiarne, umyvárne, WC, dielne, bývalá kotolňa. Stropná konštrukcia nad práčovňou je navrhnutá ako železobetónová doska, uložená na železobetónových prievlakoch a nosných stenách. V železobetónovej doske je navrhnutých 5 svetlíkov, cez ktoré sa dostáva vlhkosť a voda z exteriéru pomedzi svetlíky do interiéru. Z tohto dôvodu je monolitická konštrukcia značne navlhnutá, po konštrukcii sa objavujú vlhkostné mapy. Na niektorých miestach sa odlupuje krycia vrstva výstuže a je viditeľná aj nosná výstuž dosky.

Hlavný vstup do objektu je z komunikácie, z južnej strany. Celý objekt bol v r. 2013 zateplený vrátane plochých striech a vymieňali sa výplňové konštrukcie. Založenie objektu je na pôvodných betónových základoch. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet v kombinácii s murovanými nosnými stenami z tvárnic CD INA, jedná sa o pozdĺžny nosný systém. Všetky vnútorné rozvody elektriky, kúrenia, vody, kanalizácie sú v pôvodnom stave z roku 1963.

Jedná sa o objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb. Časti A, B, D nie sú predmetom tejto zákazky. Navrhované stavebné úpravy 1.NP nezasahujú do okolitých poschodí, alebo objektov Centra Sociálnych Služieb.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
317 277,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45215200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Likavka, č. parc. 2307, 2308/2, 2308/1, 2308/3
Likava centrum sociálnych služieb
Likavka 9, 034 95 Likavka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka.

Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie 1.NP má rozmery 17,6 x 42,4 m, je nebytové a vstupuje sa do neho z hlavnej budovy a teda z bloku A. Na tomto podlaží sa nachádzajú spojovacie chodby, skladovacie priestory, práčovne, žehliareň, sušiarne, umyvárne, WC, dielne, bývalá kotolňa. Stropná konštrukcia nad práčovňou je navrhnutá ako železobetónová doska, uložená na železobetónových prievlakoch a nosných stenách. V železobetónovej doske je navrhnutých 5 svetlíkov, cez ktoré sa dostáva vlhkosť a voda z exteriéru pomedzi svetlíky do interiéru. Z tohto dôvodu je monolitická konštrukcia značne navlhnutá, po konštrukcii sa objavujú vlhkostné mapy. Na niektorých miestach sa odlupuje krycia vrstva výstuže a je viditeľná aj nosná výstuž dosky.

Hlavný vstup do objektu je z komunikácie, z južnej strany. Celý objekt bol v r. 2013 zateplený vrátane plochých striech a vymieňali sa výplňové konštrukcie. Založenie objektu je na pôvodných betónových základoch. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet v kombinácii s murovanými nosnými stenami z tvárnic CD INA, jedná sa o pozdĺžny nosný systém. Všetky vnútorné rozvody elektriky, kúrenia, vody, kanalizácie sú v pôvodnom stave z roku 1963.

Jedná sa o objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb. Časti A, B, D nie sú predmetom tejto zákazky. Navrhované stavebné úpravy 1.NP nezasahujú do okolitých poschodí, alebo objektov Centra Sociálnych Služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
317 277,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Zväzku 4 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2022 11:00
Miesto: V zmysle Zväzku 1 bodu 27 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Elektronická aukcia sa nepoužije.

2. Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému zadávania zákaziek EVO dostupného na adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

3. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 9 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené vo Zväzku 1, v bode 19 súťažných podkladov.

4. Nevyžaduje sa predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg.

5. Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.11.2022