Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál

  Zadávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
221.593,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.11.2022
  Dátum zverejnenia:
10.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hrhovské služby, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36593168
SNP 10 , 05302 Spišský Hrhov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kučerová
Telefón: +421 534592238
Fax: +421 534592238
Email: spissky.hrhov@vmnet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.hrhovskesluzby.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálny podnik
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
Referenčné číslo: JF_SH_2022_T
II.1.2) Hlavný kód CPV
44000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach:
Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ

Časť 2: Elektro

Časť 3: Výplňe otvorov

Časť 4: Vnútorné rozvody

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
221 593,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44000000-0
24957200-9
31650000-7
31311000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Spišský Hrhov
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie materiálu v rámci 1. časti projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
1. časť zahŕňa materiál pre Stavebný objekt:
19_02VÝSTAVBA BYTOV DVOJSTUPŇOVÉHO PRESTUPNÉHO BÝVANIA V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV
SO-01_01STAVEBNÁ ČASŤ
SO-02_01STAVEBNÁ ČASŤ
SO-04PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE + ŽUMPA
Technická špecifikácia (Podrobný opis) je v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
155 321,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Ľudské zdroje, Ministerstvo vnútra SR, Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Kód projektu v ITMS2014+ : 312061BAU3
Časť: 2
II.2.1) Názov
2.
Časť č.: Časť 2: Elektro
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31681410-0
31230000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Spišský Hrhov
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie materiálu v rámci 2. časti projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
2. časť zahŕňa materiál pre Stavebný objekt:
19_02VÝSTAVBA BYTOV DVOJSTUPŇOVÉHO PRESTUPNÉHO BÝVANIA V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV
SO-01_03VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
SO-02_03VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
SO-05ELEKTROPRÍPOJKA

Technická špecifikácia (Podrobný opis) je v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 591,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Ľudské zdroje, Ministerstvo vnútra SR, Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Kód projektu v ITMS2014+ : 312061BAU3
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3: Výplňe otvorov
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44221000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Spišský Hrhov
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie materiálu v rámci 3. časti projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
3. časť zahŕňa materiál pre Stavebný objekt:
19_02VÝSTAVBA BYTOV DVOJSTUPŇOVÉHO PRESTUPNÉHO BÝVANIA V OBCI SPIŠSKÝ HRHOV
SO-01_01STAVEBNÁ ČASŤ - výplne otvorov
SO-02_01STAVEBNÁ ČASŤ - výplne otvorov

Technická špecifikácia (Podrobný opis) je v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 458,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Ľudské zdroje, Ministerstvo vnútra SR, Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Kód projektu v ITMS2014+ : 312061BAU3
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4: Vnútorné rozvody
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44162000-3
44163130-0
39715200-9
44162000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Spišský Hrhov
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie materiálu v rámci 4. časti projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
4. časť zahŕňa materiál pre Stavebný objekt:
SO-01_02VNÚTORNE ROZVODY - VODOVOD + KANALIZÁCIA + KÚRENIE
01-01VODOVOD
01-02SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
01-03VYKUROVANIE
SO-02_02VNÚTORNÉ ROZVODY - VODOVOD + KANALIZÁCIA + KÚRENIE
02-01VODOVOD
02-02SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
02-03VYKUROVANIE


Technická špecifikácia (Podrobný opis) je v Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Ľudské zdroje, Ministerstvo vnútra SR, Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Kód projektu v ITMS2014+ : 312061BAU3
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnom
obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak
uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči
uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí
ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v
Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Pozn. ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí, stačí ak preukáže splnenie danej podmienky účasti jeden krát v ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: uvedené v súťažných podkladoch, pre každú časť samostatná EA
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 10:00
Miesto: Hrhovské služby, s.r.o., SNP 10, Spišský Hrhov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 54 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania
(VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
7. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
8. Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je poskytovateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
IV. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
V. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
VI. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
VII. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
VIII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VII. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
9. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podrobné informácie sú uvedené v § 164 ZVO - Žiadosť o nápravu.
Podávanie námietok podrobne viď § 170 ZVO - Námietky
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.11.2022