Vypracovanie projektových dokumentácií 2

  Zadávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
77.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.12.2022 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.11.2022
  Dátum zverejnenia:
10.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Mravcová
Telefón: +421 415077239
Email: verejneobstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10007
Hlavná adresa(URL): http://www.sczsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie projektových dokumentácií 2
Referenčné číslo: ID 450651
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len PD) pre
zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti na komunikáciách a mostných objektoch vo vlastníctve ŽSK. Služby sa budú týkať
vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS), alebo v stupni DÚR pre vydanie územného rozhodnutia. Jedná sa o cesty II. a III. triedy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
77 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pre časť 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Prestavba mostného objektu MO 2327-002 v k.ú. Dúbrava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Mostný objekt je tvorený z viacerých nosných konštrukcií. Najstaršiu časť tvorí kamenná klenba, ktorá bola neskôr rozšírená prefabrikovanými železobetónovými nosníkmi typu ŽMP 62.
Most sa nachádza na ceste III/2327 v staničení ckm 2,324 v k.ú. obce Dúbrava.
K nevyhnutnej prestavbe mostného objektu je nutné pristúpiť z dôvodu stavebno- technického stavu kamennej klenby, ktorý je veľmi zlý až havarijný. V rámci kamennej klenby došlo k zrúteniu kamennej výplne, čo má za následok výrazné oslabenie konštrukcie. Táto porucha ovplyvňuje samotnú stabilitu konštrukcie, tak aj bezpečný prejazd vozidiel po moste.
V rámci projektu je nutné vypracovať návrh odvodnenia cesty, ktoré je v súčasnosti nevyhovujúce. Existujúci priepust za mostným objektom (cca 10,0m) má nedostatočnú kapacitu, preto je nutné vybudovať nové odvodnenie, resp. výmenu priepustu z vyššou kapacitou a úpravu odvodnenia cesty III/2327.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pre časť 2: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia priepustu P24632 na ceste III/2324 Vyšné Malatíny
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Mostný objekt je tvorený dvojicou rúr zo železobetónu. Svetlá výška otvorov 0,60 m, dĺžka 12,0 m.
Priepust sa nachádza na ceste III/2324 v staničení ckm 0,119 v k.ú. obce Malatíny.
Z dôvodu zhoršujúceho sa stavu daného priepust je nutné pristúpiť k jeho rekonštrukcií, resp. prestavbe jeho konštrukcie. Z hľadiska prestavby je možné uvažovať s vybudovaním mostného objektu s jedným otvorom.
Návrh postupu realizácie stavebných prác je potrebné spracovať tak, aby ich bolo možné vykonať v polovičných profiloch (zachovaný jeden jazdný pruh), alebo vyprojektovať obchádzkovú trasu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Pre časť 3: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia priepustu P24706 na ceste II/584 Jasná - Záhradky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Mostný objekt je tvorený jedným otvorom rúrového prierezu zo železobetónu. Svetlá výška otvora 0,60 m, dĺžka 15,0 m. Priepust sa nachádza na ceste II/584 v staničení ckm 58,724 v k.ú. obce Demänovská Dolina
Z dôvodu zhoršujúceho sa stavu daného priepust je nutné pristúpiť k jeho rekonštrukcií, hlavne vybudovanie čiel priepustu.
Návrh postupu realizácie stavebných prác je potrebné spracovať tak, aby ich bolo možné vykonať v polovičných profiloch (zachovaný jeden jazdný pruh), alebo vyprojektovať obchádzkovú trasu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Pre časť 4: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia priepustu P 25086 na ceste III/2131 v k. ú. Konské
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Priepust sa nachádza v k.ú. obce Konské v ckm cca 6,790 až 6,794 na komunikácií III/2131, požiadavka na vypracovanie PD na jeho rekonštrukciu je z dôvodu jeho súčasného zlého stavebno technickom stave a je nevyhnutná jeho prestavba.
PD musí riešiť komplexnú rekonštrukciu/ prestavbu priepustu (podmytie konštrukcie, rozpad svahov okolo priepustu, poškodenie záchytných zariadení, nedostatočné odvodnenie, ....).
Projektovú dokumentáciu je nutné vypracovať tak, aby prestavbu bolo možné vykonať v polovičných profiloch (musí byť zachovaný vždy aspoň jeden jazdný pruh), v inom prípade musí byť vyprojektovaná obchádzková trasa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Pre časť 5: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rozšírenie MO 2003-004 v k.ú. Suľov
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Požiadavka na vypracovanie PD rozšírenie MO 2003-004 ponad potok Hradné v obci Suľov.
PD bude riešiť návrh rozšírenia existujúceho mostného objektu a jeho čiastočnú rekonštrukciu (nový mostný zvršok, sanácia spodnej stavby a priľahlých múrov/ krídiel). Rozšírenie sa predpokladá na pravej strane v smere staničenia. Touto úpravou by malo dôjsť k plynulejšiemu prejazdu vozidiel po mostnom objekte. V súčasnosti je šírka medzi zvýšenými obrubami cca 4,0 m. Minimálne rozšírenie zachovanie šírky komunikácie pred a za mostom.
Návrh rekonštrukcie je potrebné spracovať tak, aby bolo možné práce vykonať v polovičných profiloch (zachovaný jeden jazdný pruh), alebo vyprojektovať obchádzkovú trasu.
UPOZORNENIE na nesúlad označenia mostného objektu v CDB s označením v databáze správcu mosta!!! (v CDB je označenie ev.č. MO 2003-002/ M 1754).
MO sa nachádza na komunikácií III/ 2003 v staničení 5,900 km ( 49°09'43.0"N 18°35'22.3"E).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Pre časť 6: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Zabezpečenie ochrany piliera mosta M 3622 v obci Rabča PHZ: 10 833,00 EUR bez DPH
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Požiadavka na vypracovanie PD na zabezpečenie ochrany piliera mostného objektu M 3622 na ceste III/2278 v k.ú. obce Rabča.
Koncom roka 2017 boli na predmetnom mostnom objekte zrealizované stavebné práce súvisiace s ochranou piliera. Pilier bol zastabilizovaný súborom mikropilót do podložia vodného toku a spodná časť piliera bola následne rozšírená železobetónovým vencom. Z dôvodu erozívnych účinkov vodného toku je tento železobetónový veniec v mieste pracovnej škáry odkrívaný a poškodzovaný.
PD bude riešiť návrh ochrany piliera mostného objektu (vybudovanie prahu v časti pred/za mostom, poprípade iné konštrukčné riešenie).
Súčasťou PD bude aj návrh obnovy mostného zvršku (samostatný stavebný objekt).
Projektovú dokumentáciu je nutné vypracovať tak, aby bolo možné stavebné práce vykonať po polovičných profiloch (zachovaný jeden jazdný pruh), alebo vyprojektovať obchádzkovú trasu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 833,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Pre časť 7: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Sanácia zosuvu telesa cesty III/2250 v km 11,925 11,755 v k.ú. Pokryváč
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, Žilinský kraj, Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky spočíva v spracovaní projektovej dokumentácie v stupni DSP pre sanáciu zosuvu telesa cesty III/2250 v km 11,925 11,755 v celkovej dĺžke 50 m v k.ú. Pokryváč.
Predmetom spracovania projektovej dokumentácie je zastabilizovať násyp cestného telesa cesty, oprava rúrového cestného priepustu DN 800 a úprava jeho vtoku a odtoku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32
ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO
z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač
nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j uchádzač
musí predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy I súťažných podkladov. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať
uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), t.j. potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne a doklady podľa § 32
ods. 2 písm. c), t.j. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Zrušenie povinnosti
predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom
podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.12.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2022 09:15
Miesto: Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk IS vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4. Obhliadka miesta dodania bude umožnená podľa pokynov uvedených v SP.

5. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku na predmet zákazky.

6. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného,
ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené
jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED), https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropskydokumentpreverejneobstaravanie-602.html, alebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

7. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 112 ods. 6 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (jedná sa o tzv. Superreverz).

8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

9. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na dodanie, montáž predmetu
zákazky.

10. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.11.2022