Výstavba komunitného centra v obci Teplička - parkovacia plocha

  Zadávateľ:
T-servis Teplička, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
6.567,19 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2022 08:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.11.2022
  Dátum zverejnenia:
10.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
T-servis Teplička, s.r.o.
IČO: 52185770
Teplička 83, 05201 Teplička
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Lačný
Telefón: +421 534411223
Email: info@tservis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Sociálny podnik
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálne podnikanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba komunitného centra v obci Teplička - parkovacia plocha
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na parkovacej ploche prislúchajúcej ku komunitnému centru v obci Teplička - aplikovanie spojovacieho asfaltového postreku a vyhotovenie vrstiev asfaltového betónu. Strojová pokládka.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 567,19 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Teplička, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na parkovacej ploche prislúchajúcej ku komunitnému centru v obci Teplička - aplikovanie spojovacieho asfaltového postreku a vyhotovenie vrstiev asfaltového betónu. Strojová pokládka.

Predmet zákazky je podrobne vymedzený v technickej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 567,19 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Ponuky sa predkladajú elektronicky v systéme IS EVO.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač je oprávnený zúčastniť sa na VO, ak spĺňa podmienky účasti uvedené v §
32 ods. 1 písm. e) a písm f) zákona o VO. Podmienky účasti podľa §32 ods. 1 preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2
zákona o VO nasledovne:

- písm.e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočnoťvať stavebné práce ktoré zodpovedajú predmetu zákazky

Uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch.
Uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR, predkladá doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- písm. f) doloženým čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 12 súťažných podkladoch

Uchádzač ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov a jeho zápis je platný podľa zákona o
verejnom obstarávaní, nemusí v ponuke predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti,
týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným
vyhlásením v zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti,
určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj prostredníctvom
Jednotného európskeho dokumentu (JED) v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. JED je možné vyplniť
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europskydokument-604.ht
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
dodanie diela do 1 mesiaca odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2022 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.11.2022