Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet

  Zadávateľ:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
918.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.11.2022
  Dátum zverejnenia:
09.11.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36076643
Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Jana Lapinová
Telefón: +421 268207330
Fax: +421 268206144
Email: jana.lapinova@155.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9348
Hlavná adresa(URL): http://www.155.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
Referenčné číslo: 1320/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť stravné jednotky v nominálnej hodnote 5,40 € za 1 stravnú jednotku v predpokladanom množstve 170 000 kusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
918 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky a všetky jeho krajské operačné strediská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť stravné jednotky v nominálnej hodnote 5,40 € za 1 stravnú jednotku v predpokladanom množstve 170 000 kusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
918 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Viazanosť ponuky bude zabezpečená zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 EUR.
Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, poistením záruky alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom modernizovaného systému EVO. Bližšie informácie o jej vykonaní a podmienkach sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 10:30
Miesto: Otváranie ponúk je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom modernizovaného systému EVO

Postup pre záujemcu/uchádzača:
1. V prípade, ak je uchádzač používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.
2. V prípade, ak uchádzač, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.
https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
3. V prípade, ak je to potrebné uchádzač môže zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom elektronicky.

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

- Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetné služby tvoria jeden homogénny celok plnenia predmetu zákazky a takéto rozdelenie zákazky nie je možné ani účelné.

- Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný výslovne uviesť vo svojej ponuke.

-Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, viazaných na tento účel. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

-Otváranie ponúk je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

- Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme EVO, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

- Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2022