NÁKUP AUTOBUSOV CNG

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
1.114.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 23:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2022
  Dátum zverejnenia:
09.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31701914
Bardejovská 6, 04329 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková
Telefón: +421 556407491
Fax: +421 556226400
Email: verejneobstaravanie@dpmk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dpmk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451396
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/451396
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Dopravné služby vo verejnom záujme
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
NÁKUP AUTOBUSOV CNG
II.1.2) Hlavný kód CPV
34121100-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie nových, mestských, celonízkopodlažných autobusov kategórie M3, triedy I podľa predpisu EHK/OSN č. 107 - jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie v počte 3 ks celkom z toho:
1 ks CNG kĺbový autobus dĺžky 18 m
2 ks CNG mestský autobus dĺžky 12 m
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 114 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNG kĺbový autobus dĺžky 18 m
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
30210000-4
30232000-4
35125300-2
48000000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť; Stredisko údržby autobusov, trolejbusov a technologických vozidiel, Hornádska 10, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom 1. časti zákazky je dodanie nového, mestského, celonízkopodlažného CNG kĺbového autobus dĺžky 18 m kategórie M3, triedy I podľa predpisu EHK/OSN č. 107 - jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie v počte 1 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
449 266,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2023
Dátum ukončenia: 30.11.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu: 302071BTD8
Časť: 2
II.2.1) Názov
CNG mestský autobus dĺžky 12 m
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
30210000-4
30232000-4
35125300-2
48000000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť; Stredisko údržby autobusov, trolejbusov a technologických vozidiel, Hornádska 10, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom 2. časti zákazky je dodanie nových, mestských, celonízkopodlažných CNG autobusov dĺžky 12 m kategórie M3, triedy I podľa predpisu EHK/OSN č. 107 - jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie v počte 2 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
665 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2023
Dátum ukončenia: 30.11.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu: 302071BTD8
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných na profile obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva v zmysle Obchodného zákonníka, pre každú časť osobitne vzor zmluvy je prílohou č. 5 SP (5a resp. 5b)
2.Uchádzač musí mať právoplatný zápis do registra partnerov verejného sektora
3. Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov v zmysle súťažných podkladov
Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.12.2022 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 10:00
Miesto: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení uvedených v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
2)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile obstarávateľa.
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
3)Obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
5)Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
6)Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
7)Zákazka sa delí na časti.
8)V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).
9)Predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním inovácií, nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2022