Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie

  Zadávateľ:
Mesto Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
591.002,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 13:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2022
  Dátum zverejnenia:
09.11.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Potočný, tel.: +421 902 911 480, e-mail: martin.potocny@trencin.sk- za opis predmetu zákazky - Mgr. Daniela Krčová, tel.: +421 911 041 826, e-mail: daniela.krcova@trencin.sk - za verejné obstarávanie, za poskytovanie podkladov
Telefón: +421 326504222
Fax: +421 326504265
Email: daniela.krcova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/4695/show
Hlavná adresa(URL): https://trencin.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie
Referenčné číslo: MSÚTN-UP-VO/2022/33755/KrD
II.1.2) Hlavný kód CPV
32321200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie je dodanie tovarov a to v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti vo veľkej a malej sále:

1. časť zákazky Audiovizálna technika a scénické osvetlenie
- scénické ozvučenie a mobilný aparát zvuku tovary
2. časť zákazky Audiovizálna technika a scénické osvetlenie
- scénická,mobilná a doplnková videotechnika - tovary
3. časť zákazky Audiovizálna technika a scénické osvetlenie
- scénické osvetlenie a mobilný aparát tovary

Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky, pričom dĺžka trvania zaškolenia bude v závislosti od uváženia predávajúceho tak, aby po vykonaní zaškolenia dokázali zaškolené osoby riadne využívať predmet kúpy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
591 002,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie - scénické ozvučenie a mobilný aparát zvuku
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32321200-1
32340000-8
32342000-2
32342300-5
32343000-9
32342420-2
44321000-6
32342410-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Trenčín, budova ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Tovary, ktoré sú predmetom verejného obstarávania sú obsahom samostatného Výkazu výmer pre 1. časť tejto zákazky. Podrobné informácie sú uvedené v projektovej dokumentácií k tejto zákazke.

Predmet zákazky pre časť č. 1 zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky, pričom dĺžka trvania zaškolenia bude v závislosti od uváženia predávajúceho tak, aby po vykonaní zaškolenia dokázali zaškolené osoby riadne využívať predmet kúpy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
228 624,03 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302030ABB7
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:
Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
Časť: 2
II.2.1) Názov
Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie - scénická, mobilná a doplnková videotechnika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38652120-7
32323000-3
38653400-1
38652100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Trenčín, budova ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Tovary, ktoré sú predmetom verejného obstarávania sú obsahom samostatného Výkazu výmer pre 2. časť tejto zákazky. Podrobné informácie sú uvedené v projektovej dokumentácií k tejto zákazke.

Predmet zákazky pre časť č. 2 zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky, pričom dĺžka trvania zaškolenia bude v závislosti od uváženia predávajúceho tak, aby po vykonaní zaškolenia dokázali zaškolené osoby riadne využívať predmet kúpy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
108 879,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302030ABB7
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:
Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
Časť: 3
II.2.1) Názov
Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie - scénické osvetlenie a mobilný aparát
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31520000-7
31527000-6
32540000-0
44321000-6
31214100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Trenčín, budova ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Tovary, ktoré sú predmetom verejného obstarávania sú obsahom samostatného Výkazu výmer pre 3. časť tejto zákazky. Podrobné informácie sú uvedené v projektovej dokumentácií k tejto zákazke.

Predmet zákazky pre časť č. 3 zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky, pričom dĺžka trvania zaškolenia bude v závislosti od uváženia predávajúceho tak, aby po vykonaní zaškolenia dokázali zaškolené osoby riadne využívať predmet kúpy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
253 498,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP302030ABB7
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:
Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.12.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 14:00
Miesto: na adrese: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín.
poschodie: 1. poschodie,
miestnosť: veľká zasadacia miestnosť na Mestskom úrad v Trenčíne.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu napríklad výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.)
V zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.)
Zábezpeka - 1. časť: scénické ozvučenie a mobilný aparát zvuku - 5000 eur
Zábezpeka - 2. časť: scénická, mobilná a doplnková videotechnika - 2000 eur
Zábezpeka - 3. časť: scénické osvetlenie a mobilný aparát - 10 000 eur
3.)
Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi VO/záujemcami a uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v štát.(slov.) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke,
podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osob.údajov uvedených v týchto dokumentoch.
4.)
VO bude pri komun. s uchádzač. resp. záujemc. postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikač. rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komun. sa týka akejkoľvek komunik. a podaní medzi VO a záujem., resp. uchádz.(ak nie v súť. podkl. uved. inak) JOSEPHINE je na účely tohto VO softvér na elektroniz.zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
5.)
VO umožňuje neobmedzený a priamy prístup el.prostriedkami k SP a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.
SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo VO, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným
obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v profile verejného obstarávateľa v systéme
Josephine, ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave
ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link, kde sa budú všetky dokumenty k zákazke zverejnené).
6.)
Pokiaľ sa v týchto súťaž. podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa). V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len originál bankovej záruky/poistenia záruky. Ver. obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predloženie dokumentov (originálov alebo overených kópii), ktoré boli obsahom elektronickej ponuky.
Forma uplatnenia revíznych postupov je upravená v § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.11.2022