Dodávka a montáž 4 ks predajných kontajnerov

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
57.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2022 09:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.11.2022
  Dátum zverejnenia:
09.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
IČO: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Kasmanová
Telefón: +421 415110193
Email: uvo@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.fnspza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka a montáž 4 ks predajných kontajnerov
Referenčné číslo: 040/62/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
44211000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 4 ks nových nerepasovaných predajných kontajnerov na vopred pripravené základy a pripojenie na existujúce rozvody inžinierskych sietí (základy a prípojky budú zrealizované podľa požiadaviek úspešného uchádzača.)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 400,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Technické požiadavky.
Minimálny rozmer kontajnera 5900mm x2900 mm x 2900 mm (DxŠxV)

Techn. prevedenie :
1. žiarom zinkovaný rám.
3. izolácia pre objekt steny hr.60/ strop hr.100/ podlaha hr.80 mm
4. Farebné vyhotovenie v RAL 7035 svetlá šedá Bond fasáda
5. AL okná a dvere Antracit
6. okná a dvere s izolačným trojsklom

Skladba obvodovej steny:
- svetlá šedá Bond fasáda
- Lakoplastovaný trapézový plech T8,
- paropriepustná fólia
- tepelná izolácia - minerálna vata hr.100mm
- parozábrana
- vnútorné obloženie - Laminovaná drevotriesková doska hr.10mm, biela farba

Skladba podlahy :
- spodný pozinkovaný plech
- tepelná izolácia - minerálna vata hr.100 mm
- preglejka hr.18mm
- PVC podlahová krytina - šedá farba

Skladba stropu modulu :
- krytina - trapézový pozinkovaný plech T35
- paropriepustná fólia
- tepelná izolácia v konštrukcii modulu - minerálna vata hr.100 mm
- parozábrana
- vnútorné obloženie - Laminovaná drevotriesková doska hr.10mm, biela farba

Strecha / Atika :
- rovná kontajnerová strecha (krytina pozinkovaný trapézový plech T35) od-vodnená zo strešných žľabov do zvodových rúr umiestnených v rohoch kontaj-nera.

Okná :
- AL profil, bez vnútorného parapetu
- izolačné dvojsklo
- farba antracit
- počet a umiestnenie podľa pôdorysu

Elektorinštalácia :- osvetlenie, stropné svietidlo, svet.zdroj LED 18W 4 ks
- 1ks rozvádzač
- zásuvky 220V 10 ks + vypínače 2 ks 5b

Sanita
-umývadlo š. 600 mm

Podrobne v súťažných podkladoch- Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. / kópiu / v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného tovaru alebo služby, stavebnej práce: originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača.
Uchádzač preukazuje Výpisom z Obchodného registra, živnostenským listom a pod.).

§ 32 ods.1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením. vypracované podľa prílohy č. 4
k tejto výzve,

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

§ 40 ods. 6 písm. f ) Uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa prílohy č. 5 k tejto výzve.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.

Podrobne v súťažných podkladoch- Výzva na predkladanie ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) uchádzač predkladá : technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek )
Podrobne v súťažných podkladoch- Výzva na predkladanie ponúk.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je zadáva postupom zákazky s nízkou hodnotou s uplatnením § 117 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie. K súťažným podkladom- výzve na predkladanie ponúk je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom systému EVO. Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.11.2022