Recepcia v DFnsP BB

  Zadávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
9.426,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2022 23:11

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.11.2022
  Dátum zverejnenia:
08.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
IČO: 37957937
Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lubellan
Telefón: +421 484726500
Fax: +421 907909777
Email: uddrzba@dfnbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/9183/show
Hlavná adresa(URL): http://detskanemocnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Recepcia v DFnsP BB
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215143-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Prebudovanie miestnosti ambulancie na recepciu vo vstupných priestoroch budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na -1. NP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 426,33 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Prebudovanie miestnosti ambulancie na recepciu vo vstupných priestoroch budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na -1. NP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Termín realizácie: od potvrdenia objednávky verejným obstarávateľom do 14 kalendárnych dní.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2022 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.11.2022